دانلود فایل - موضوع تحقیق علمی

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینیدویدئوی غیر مکالمه 10-6 300(ms) 5 ضمانتکنندهی نرخ بیت 3
بازی بلادرنگ 10-3 50(ms) 3 ضمانتکنندهی نرخ بیت 4
سیگنالینگ کنترلی 10-6 100(ms) 1 عدم ضمانت نرخ بیت 5
ویدئو(طیف بلادرنگ) 10-3 100(ms) 7 عدم ضمانت نرخ بیت 6
ویدئو(طیف بافر شده) 10-6 300(ms) 6 عدم ضمانت نرخ بیت 7
ایمیل 10-6 300(ms) 8 عدم ضمانت نرخ بیت 8
اشتراک گذاری P2P فایل 10-6 300(ms) 9 عدم ضمانت نرخ بیت 9
همانطور که از جدول 2-2 مشخص است بستههای مربوط به ترافیک صدا اگر بیش از 100 میلیثانیه در صف بمانند از بین خواهند رفت چرا که حداکثر زمان قابل تحملشان 100 میلیثانیه است. این زمان برای بستههای ترافیک ویدئو برابر با 150 میلیثانیه بوده و برای صفحات وب برابر با 300 میلیثانیه است. این موضوع نشان دهندهی این است که بستههای مربوط به ترافیک صدا حساسیت بیشتری نسبت به تاخیر دارند.
QCI QCIیک عدد است که به عنوان مرجع برای پارامترهای گروه مشخص مورد استفاده قرار میگیرد که عملکرد ارسال بسته را کنترل کند. به هر حامل فقط و فقط یک مقدار QCI تخصیص داده میشود. به صورت کلی QCI مشخص میکند که برای توصیف نوع حامل نظیر اینکه آیا حامل ضمانت کنندهی نرخ بیت است یا عدم ضمانت نرخ بیت مورد استفاده قرار میگیرد و پارامترهایی نظیر اولویت، تاخیر بسته ونرخ از دست رفتن بسته را نشان میدهد]13[.
ARPARP برای تصمیمگیری در مورد اینکه یک حامل به کاربر تعلق گیرد یا به علت کمبود منابع تعلق نگیرد، مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین ARP میتواند برای تصمیمگیری درمورد آزادسازی حامل در طول برقراری رابطه به علت محدودیت منابع نیز مورد استفاده قرار میگیرد]14[.
مدل ترافیکیدر این قسمت مدلهای ترافیکی که مورد نیاز بوده و در شبیهسازی مورد استفاده قرار میگیرد مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت
مدلی که برای صدا در نظر گرفته میشود به صورت یک مدل مارکوف خاموش-روشن است که به صورت شکل 2-8 مدل میشود]15[:

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ Figure \* ARABIC \s 1 8 مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت در شکل 2-8 احتمال رفتن از حالت 0 به حالت 1 برابر با α واحتمال ماندن در این حالت برابر با 1-α است. از طرف دیگر احتمال رفتن از 1 به 0 برابر با β و احتمال ماندن در 1 برابر با 1-β است. احتمالات شروع در حالات 0و1 به ترتیب برابر با P0 و P1 میباشد که به صورت رابطهی 2-1 قابل حصول است]15[:
P0=ββ+αP1=αα+β (2-1)
با توجه به توضیحات داده شده مدل ترافیکی در نظر گرفته شده برای شبیهسازی به این صورت است که، یک زنجیره مارکوف روشن-خاموش که مدت زمان روشن بودن برابر با یک تابع چگالی احتمال نمایی با مقدار متوسط 3 ثانیه است و دوررهی خاموشی یک دارای تابع چگالی احتمال نمایی با بیشینه 9/6 ثانیه و مقدار متوسط 3 ثانیه است. هنگامی که زنجیره در دورهی روشن بودن است 20 بسته که اندازه هر کدام 20 بایت هر 20 میلیثانیه ارسال میشود و در دورهی خاموش بودن نیز هیچ بستهای ارسال نمیگردد.
مدل ترافیکی صفحات
این ترافیک دارای مدل ترافیکی به صورت شکل 2-2 میباشد]15[:

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ Figure \* ARABIC \s 1 9 مدل ترافیکی صفحات اینترنتاین سرویس شامل دو قسمت فعال و غیر فعال است. قسمت فعال نشاندهندهی دانلودهای صفحات اینترنت و قسمت غیرفعال زمانهای خواندن میانی است. این بازههای زمانی فعال و غیرفعال نتیجهی فعل و انفعالات کاربران است. فراخواندن بسته نشاندهندهی نیازهای کاربران صفحات اینترنت برای اطلاعات و زمان خواندن نشاندهندهی زمان مورد نیاز برای خلاصه کردنصفحات اینترنت است. پارامترهای اصلی برای مشخص کردن ترافیک مرورگر صفحات اینترنت که در شکل نیز مشخص است که این پارامترها به این صورت است که، تعداد اشیای جاسازی شده یعنی ND، زمان خواندن یعنی D و زمان تجزیه یعنی Tp میباشد. برای شبیهسازی پارامترهای بیان شده برای ترافیک صفحات اینترنت مطابق با جدول 2-3 درنظر گرفته میشود:
جدول 2-3 پارامترهای ترافیک صفحات اینترنت
مقدار نوع اطلاعات
5 صفحه تعداد صفحات در هر بستر
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- 200000بایت متوسط اندازه صفحه
1 تعداد شی در هر صفحه
کمینه=1کیلو بایت، بیشینه=200 کیلوبایت اندازه شیها
12 ثانیه زمان خواندن
مدل ترافیکی ویدئو

پاسخ دهید