دانلود پژوهش - \"(سایت دانلود پایان نامه )\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید هایسنلی و همکاران (1979) افزایش غلظت عناصر کم مصرف از جمله آهن را در دانه گندم در اثر کاربرد لجن گزارش کردند.
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- کمال و همکاران (2013) با بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب در سطوح صفر، 40، 80، 120 و 240 تن در هکتار بر عملکرد گیاه برنج دریافتند که عملکرد گیاه برنج در اثر کاربرد لجن افزایش یافت و همچنین موجب افزایش غلظت آهن در دانه گیاه گردید. با کاربرد لجن غلظت آهن در دانه برنج از 33/482 میلیگرم بر گرم به 719 میلیگرم بر گرم افزایش یافت.
ابراهیمی (1380) طی پژوهشی اعلام کرد که افزودن مواد آلی نظیر لجن فاضلاب، به میزان 100 تن در هکتار، موجب افزایش معنیدار غلظت آهن در کاه ذرت گردید.
واثقی و همکاران (1380) گزارش کرد که کاربرد لجن فاضلاب در چهار خاک با اسیدیتههای متفاوت، موجب افزایش معنیدار غلظت فلزاتی نظیر آهن و روی در اندامهوایی و ریشه دو گیاه کاهو و اسفناج شد.
جارش و رهین (2001) دریافتند که مقدار آهن موجود در بوتههای ذرت تحت تیمارمصرف کمپوست لجن فاضلاب، در حد نیاز رشد بوتهها بوده و کمپوست لجن فاضلاب میتواند به عنوان منبع ارزشمند تأمین آهن برای کشت ذرت باشد.

پاسخ دهید