(سایت دانلود پایان نامه ) - \"”(سایت مقاله )”\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید2-9- نرم‌افزارهای شبیه‌سازی جریان و پخش و انتقال آلودگی در آب‌های زیرزمینی48
2-9-1-MODFLOW 48
2-9-2- Visual MODFLOW50
2-9-3- MIKESHE50
2-9-4- Finite Element Flow; FEFLOW50
عنوان صفحه
2-9-5- CTRAN/W51
2-9-6-(GMS) Groundwater Modeling Sys– 51
2-9-6-1 – Map Module53
2-9-6-2- TIN Module54
2-9-6-3- 2D scatter point Module55
2-9-6-4- Solid module56
2-9-6-5- 2D Mesh Module56
2-9-6-6- 2D grid Module56
2-9-6- 7- 3D Mesh Module56
2-9-6- 8 2D grid Module-56
2-9-6-9-3D scatter point Module 57
2-9-6-10- Modflow 57
2-9-6-11- برنامه MT3D 58
2-9-6-12- برنامه MODPATH 59
فصل سوم: پیشینه تحقیق
3-1- پیشگفتار61
3-2- مروری بر کارهای انجام شده61
فصل چهارم: روش تحقیق
4-1- محدوده مطالعاتی71
4-2- هواشناسی 73
4-2-1- ایستگاه‌های هواشناسی 74
عنوان صفحه
4-2-2- دما 74
4-2-3- باران 76
4-2-4- تبخیر 79
4-3- آب‌های سطحی80
4-3-1- ایستگاه‌های هیدرومتری محدوده مطالعاتی نیریز81
4-4- آب‌های زیرزمینی 83
4-5- بیلان آب87
4-5-1- بیلان آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی88
4-5-1-1- جریان زیرزمینی ورودی و خروجی88
4-5-1-2- نفوذ از بارندگی به آبخوان89
4-5-1-3- تبادل آب رودخانه‌ها و آبخوان آبرفتی91
4-5-1-4- مصارف آب و نفوذ از آنها به آبخوان92
4-5-1-5- تخلیه و برداشت از آبخوان آبرفتی آب زیرزمینی92
4-5-1-6- تبخیر از آب زیرزمینی93
4-5-1-7- نوسانات سطح آب زیرزمینی94
4-5-1-8- تغییرات ذخیره94
4-6- بیلان عمومی آب در محدوده مطالعاتی نیریز95
4-7- مراحل مدلسازی و ارائه مدل شبیه ساز حوضه97
4-7-1- طرح مفهومی97
4-7-2- طرح هندسی مدل98
4-7-2-1- شبکه بندی آبخوان98
4-7-2-2- تعیین نوع آبخوان99
4-7-2-3- تعیین ارتفاع توپوگرافی و رقوم سنگ کف99
4-7-3- تعیین شرایط اولیه و انتخاب گام های زمانی101
عنوان صفحه
4-7-4- تعیین مقادیر تغذیه و تخلیه سلولها102
4-7-4-1- چاه های بهره برداری، چشمه و قنات102
4-7-4-2- تغذیه سطحی103
4-7-4-3- تبخیر103
4-7-4-4- رودخانه103
4-7-5- تعیین مقادیر ضرایب هیدرودینامیکی105
4-7-6- تعیین نوسانات سطح آبخوان106
4-7-7- تعیین شرایط مرزی آبخوان107
4-8- مراحل مدلسازی مدل کیفی108
4-8-1- مراحل مدلسازی و ارائه مدل شبیه ساز حوضه108
4-8-2- ایجاد مدل مفهومی کیفی109
4-8-2-1- تعیین خواص آبخوان109
4-8-2-2- نقاط پایش کیفی110
4-8-2-3- تعیین شرایط مرزی111
فصل پنجم: نتایج
5-1- مقدمه113
5-2- نتایج حاصل از مدل در حالت ماندگار114
5-2-1- واسنجی114
5-2-2- آنالیز حساسیت 120
5-2-3- صحت سنجی122
5-3– نتایج حاصل از مدل کیفی در حالت ماندگار126
5-3-1- کانتورهای آلودگی دشت126
عنوان صفحه
5-3-2- واسنجی132
5-3-3- صحت سنجی134
5-4- پیشبینی گسترش آلاینده یون کلر در آبخوان و در چاه های منتخب
با استفاده از نرم افزار MT3DMS.136
5-4-1- پیش بینی تغییرات غلظت یون کلر در آبخوان نیریز از سال 1392
تا 1395.136
5-4-2- پیش بینی تغییرات غلظت یون کلر در چاه های منتخب.138
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
6-1- مقدمه142
6-2- نتیجه گیری142
6-3- پیشنهادات144
فهرست منابع145
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- توصیه های FAO برای کیفیت آب مصرفی در آبیاری و کشاورزی14
جدول 2-2- طبقه بندی آبهای مصرفی جهت کشاورزی بر اساس میزان EC15
جدول 2-3- حداکثر میزان مجاز فلزات سنگین در آب مصرفی آبیاری17
جدول 2-4- مقادیر مجاز فلزات سنگین در آب مصرفی آشامیدن18
جدول 4- 1- مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی واقع در محدوده مطالعاتی نیریز79
جدول 4-2- آمار ماهانه هواشناسی محدوده مطالعاتی نیریز و ایستگاه‌های مبنا80
به تفکیک دشت و ارتفاعات.90
جدول 4-3- بیلان آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی نیریز 91
جدول4-4- نحوه محاسبه ورودی و خروجی آب‌های زیرزمینی آبخوان آبرفتی نیریز93
جدول 4-5- میزان مصارف آب به تفکیک ارتفاعات و دشت بر حسب مصارف
کشاورزی، شرب و صنعت در محدوده مطالعاتی نیریز93
جدول 4-6- آمار تخلیه و برداشت از آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی نیریز96
جدول 4-7- بیلان عمومی آب در محدوده مطالعاتی نیریز .102
جدول 4-8- مقادیر تغذیه سطحی اعمال شده.104
جدول 4-9- موقعیت چاه های مشاهده ای.106
جدول 5-1- ضرایب هدایت هیدرولیکی (Kx=Ky) بدست آمده از واسنجی
در دوره های مختلف یک ماهه.114
عنوان صفحه
جدول 5-2- نتایج مرحله واسنجی در ماه مهر سال 1387.116
جدول 5-3- نتایج مرحله واسنجی دراردیبهشت سال 1388.117
جدول 5-4- نتایج مرحله واسنجی درمهر سال 1388.118
جدول 5-5- نتایج مرحله واسنجی اردیبهشت سال 1389.119
جدول 5-6- ضرایب هدایت هیدرولیکی نهایی120
جدول 5-7- نتایج مرحله صحت سنجی در مهر 1390.123
جدول 5-8- نتایج مرحله صحت سنجی در مهر 1391.124
جدول 5-9- املاح نمک های محلول در آب دریا128
جدول (5-10) طبقه بندی شوری بر حسب کلر موجود در آب 129
جدول 5-11- مقادیر تخلخل و ضریب پخش طولی.132
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1- اثرات فلزات سنگین با تغییر غلظت بر سلولهای زنده16
شکل 2-2- نمونه ای از یک مدل فیزیکی برای شبیه‌سازی نحوه ورود آب به دریاچه18
شکل 2-3- نمونه‌ای از مدل آنالوگ در شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی19
شکل2-4- نحوه تغییرات هد در ستون ماسه در آزمایش دارسی23
شکل2-5- جریان ورودی و خروجی از المان حجمی24
شکل 2-6- هیدروگراف برای سلول.33
شکل 2-7-الف- فرآیند انتقال در حالت منبع پیوسته37
شکل 2-7-ب- فرآیند انتقال در حالت منبع لحظه ای37
شکل 2-8- فرآیند پخش در محیط متخلخل39
شکل 2-9- المان حجمی محیط متخلخل44
شکل 4-1- محدوده مطالعاتی نیریز72
شکل 4-2- محل قرارگیری ایستگاه های هواشناسی75
شکل 4-3- منحنی‌های هم‌دمای محدوده مطالعاتی نیریز همراه با ایستگاه‌های
استفاده شده در رسم آنها در نقشه77
شکل 4-4- منحنی‌های هم‌باران محدوده مطالعاتی نیریز همراه با ایستگاه‌های
استفاده شده در رسم آنها78
شکل 4-5- نمودار شماتیک رودخانه‌های محدوده مطالعاتی نیریز81
عنوان صفحه
شکل 4-6- منحنی‌های هم تبخیر محدوده مطالعاتی نیریز همراه با ایستگاه‌های
استفاده شده در رسم آنها.82
شکل 4-7- تراز آب‌های زیرزمینی در محدوده نیریز85
شکل4-8- هیدروگراف واحد آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی نیریز و نمودار
بارندگی ایستگاه باران‌سنجی نیریز86
شکل 4-9- وضعیت شبکه بندی سلول های فعال.99
شکل 4-10- توپوگرافی محدوده مدل سازی شده در نرم افزار. 100
شکل 4-11- ارتفاع سنگ کف محدوده مدل سازی شده در نرم افزار.100
شکل 4-12- موقعت چاهها در مدلسازی.102
شکل4-13- نحوه ی تقسیم بندی Recharge منطقه.104
شکل 4-14- محدوده های ضریب هدایت هیدرولیکی.105
شکل 4-15- شرایط مرزی منطقه نیریزدر سال 1386.108
شکل 4-16- محدوده های تقسیم بندی ضریب پخش و تخلخل.109
شکل 4-17- محل نقاط پایش کیفی در آبخوان نیریز.110
شکل 4-18- شرایط مرز Specified concentrationدر منطقه.111
شکل 5-1- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی.121
شکل 5-2- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر تغذیه سطحی.121
شکل 5-3- هد مشاهده ای و محاسباتی برای ماه مهر سال 1390.122
شکل 5-4- هد مشاهده ای و محاسباتی برای ماه مهر سال 1391.122
شکل 5-5- هد هیدرولیکی منطقه نیریز.125
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- شکل 5-6- موقعیت قرارگیری چاههای پایش کیفی آبخوان نیریز.127
شکل 5-7- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1389.130
شکل 5-8- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1390.131
شکل 5-9- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1391.131
عنوان صفحه
شکل 5-10- نتایج واسنجی مدل کیفی سال 1391.133
شکل 5-11- وضعیت نقاط مشاهده ای کیفی پس از واسنجی
مدل کیفی سال 1391.133
شکل 5-12- وضعیت نقاط مشاهده ای کیفی پس از صحت سنجی
مدل کیفی سال 1392.134
شکل 5-13- نتایج صحت سنجی مدل کیفی سال 1392.135
شکل 5-14- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1392.136
شکل 5-15- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1393.137
شکل 5-16- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1394.137
شکل 5-17- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1395.138
شکل 5-18- محل چاه های انتخابی در آبخوان نیریز.139
شکل 5-19- مقدار غلظت یون کلر در چاه آب شرب جهاد سازندگی از سال 91 تا 95.140
شکل 5-20- مقدار غلظت یون کلر در چاه آب شرب دولت آباد از سال 91 تا 95.140
فصل اول

مقدمه1-1- اهمیت آب در عصر حاضر و در ایراندر طول تاریخ زندگی بشر آب همواره به عنوان یک عامل اساسی مورد توجه بوده و با افزایش جمعیت و پیشرفت در کشاورزی و صنایع، اهمیت آن افزایش یافته ‌است [1]. انسان‌ها از ابتدا در کنار منابع آب نظیر رودخانه‌ها تجمع می‌کردند و به فعالیت می‌پرداختند. می‌توان گفت آب از مهم‌ترین عامل توسعه در جهان بوده ‌است. بیش از 97 درصد منابع آبی کره زمین غیر قابل استفاده برای کشاورزی بوده (آب اقیانوس‌ها و دریاها)، حدود 2 درصد آن به صورت یخ در قطب‌ها بوده و تنها حدود یک درصد آن قابل دسترس می‌باشد.
اگر اهمیت آب در عصر کشاورزی تنها در زمینههای شرب و آبیاری خلاصه میشد، در عصر صنعتی و فراصنعتی، علاوه بر مصارف سنتی، این منبع به عنوان یک عامل زیربنایی در رشد دیگر صنایع نیز نقش روزافزون بازی میکند. امروزه پیشرفت ملتهای ساکن در مناطق با اقلیم خشک که در آن تولید غذا به شدت توسط مقدار و توزیع آب‌های زیرزمینی و بارندگی کنترل میشود، به میزان تلاش این ملتها در زمینه مدیریت منابع محدود آب بستگی دارد. با این توضیح میتوان دریافت که در آینده نزدیک اندرکنش میان رشد شهرنشینی که پیشرفت تمدن بشری مدیون آن است و اعمال یک روش مدیریتی کارآمد برای حفظ منابع آب همچنان ادامه خواهد داشت [2].
ایران جزء کشورهای با اقلیم خشک تا نیمه خشک می‌باشد و این سبب شده ‌است تا کشورمان تاریخ دیرینه‌ای در مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی داشته باشد.
اگر میانگین بارندگی سالانه در سطح زمین را که حدود 860 میلی‌متر تخمین زده می‌شود‌‌ با متوسط بارندگی سالانه ایران که تقریباً رقمی معادل 240 میلی‌متر است مقایسه کنیم، ملاحظه خواهد شد که این مقدار حتی کمتر از یک سوم میانگین بارندگی در دنیا است [3]. علاوه بر این توزیع نامناسب زمانی و مکانی این میزان بارندگی در سطح با توجه به نیاز در مصرف کشاورزی که بیشترین مصرف آب، در حدود 94% کل مصارف آب در کشور را به خود اختصاص می‌دهد و عدم وجود رودخانه‌های دایمی در بیشتر مناطق، کشور را با کمبود منابع آب روبرو کرده ‌است. از جهت دیگر با افزایش جمعیت، سرانه آب قابل تجدید، که معیاری برای پر آبی و کم آبی هر کشور محسوب می‌شود‌‌، به ازای هر نفر از 3263 مترمکعب در سال 1355 به 1779 مترمکعب در سال 1377 کاهش یافته ‌است [4].
با گسترش سکونت در مناطقی که آب سطحی وجود ندارد یا کم است، استفاده از منابع آب زیرزمینی به عنوان جایگزینی مطمئن، مورد توجه قرار گرفت. به طوریکه در برخی مناطق به عنوان تنها منبع تأمین آب به حساب می‌آید [4]. گسترش روز افزون استفاده از آب‌های زیرزمینی به خصوص در مناطق خشک که امکان استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی مقدور نمی‌باشد، باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی شده‌ است. استان فارس یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در تولید محصولات کشاورزی می‌باشد و با توسعه کشاورزی در این استان و با توجه به نیاز هرچه بیشتر به آب، توجه‌ها به سمت منابع آب زیرزمینی جلب شده‌ است. در سال‌های اخیر، برداشت غیراستاندارد از منابع آب زیرزمینی سبب شده‌ است که وضعیت بسیاری از دشت‌های این استان بحرانی قلمداد شود. و بهره‌برداری مازاد سبب افت سطح آب زیرزمینی، نشست زمین و متراکم شدن و کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی خاک، افزایش هزینه‌های استحصال و کاهش دبی و خشک شدن قنوات و چشمه‌ها شده ‌است.
روش‌های مختلفی برای مطالعه آب‌های زیرزمینی وجود دارد؛ ولی امروزه، ‌استفاده از روش‌های جدید به منظور مدیریت بهینه منابع آب و بررسی پارامترهای کمّی و کیفی منابع آب توسعه یافته ‌است که از جمله این روش‌ها، شبیه‌سازی سیستم آب‌های زیرزمینی توسط مدل‌های ریاضی رایانه‌ای است. یک مدل آب زیرزمینی در واقع فرم ساده شده‌ای از یک سیستم واقعی آبهای زیرزمینی است که به طور تقریبی همبستگی بین عمل و عکس‌العمل هیدرودینامیکی را در یک سیستم ارائه می‌کند. شبیه‌سازی طبیعی آبخوان با استفاده از یک سری روابط ریاضی، هدف ایجاد مدل ریاضی در سفره آب زیرزمینی می‌باشد. مدل ریاضی شامل نوشتن یک برنامه یا کد کامپیوتری می‌باشد که به نرم افزار GMS داده شده ‌است. به دلیل پیچیدگی‌های موجود در طبیعت سیستم آبهای زیرزمینی، شبیه‌سازی آن‌ها به مراتب مشکل‌تر از آبهای سطحی است. این وضعیت به خصوص در مورد بهینه‌سازی این سیستم‌ها بارزتر می‌باشد.
در این مطالعه تلاش شده‌ است که با استفاده از نسخه 7.1 نرمافزار GMS، برپایه کدهای MODFLOW–2000، و MODPATH سیستم آب زیرزمینی دشت نیریز به صورت کمی و کیفی شبیه‌سازی شود و شناخت بهتری از رفتار این آبخوان نسبت به تغییرات هیدروژئولوژیکی مختلف به دست آید. در بخش مدل‌سازی کیفی کانتورهای آلودگی دشت برای پارامترهای آلایندگی Cl- با استفاده از برنامه کامپیوتری MT3DMS ، ترسیم و تحلیل شده است. گسترش آلودگی یون کلر در آبخوان به کمک نرمافزار MT3DMS که یک برنامه سه بعدی مدولار برای شبیهسازی پخش، انتقال، انتشار مولکولی، واکنشهای شیمیایی و جذب محلول در آب زیرزمینی میباشد، در طول سه سال پیشبینی گردیده است. سپس با انتخاب چاه آب شرب جهاد سازندگی، در نزدیکی شهرک صنعتی (شهرک سنگ) و چاه آب شرب دولت آباد، واقع در شمال غرب محدوده مدل سازی، مقدار یون کلر در این دو چاه برای سه سال آینده پیش بینی گردید.
1-2- منابع آب در ایران و مسائل مربوط به آنمنابع تأمین آب به چهار دسته باران (استفاده مستقیم از آب باران)، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی و آب‌های نمک‌زدایی شده تقسیم می‌شوند.
در مناطق شمال و شمال غربی و نواحی کوهستانی مرتفع به ویژه زاگرس و البرز بیشتر از بارندگی و آبهای سطحی استفاده می‌شود‌‌ و در مناطق مرکزی و جنوبی و شرق کشور بارندگی کمی دارند و در آن رود دائمی به ندرت دیده می‌شود،‌‌ بیشتر آب زیرزمینی مورد استفاده قرار میگیرد و در بنادر و جزایر جنوبی کشور از آب‌های نمک‌زدایی شده اغلب آن هم برای شرب استفاده می‌شود‌‌. بنابراین در قسمت عمده‌ای از ایران منابع آب‌های زیرزمینی به عنوان تنها منبع تأمین آب محسوب می‌شوند [1].
بررسی کلّی نشان می‌دهد که در هر سال بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب از منابع زیرزمینی توسط قنوات، چاه‌های عمیق و چشمه‌ها استخراج شده و مصرف می‌شود‌‌. اگر این میزان را با آب وارد شده به منابع زیرزمینی مقایسه کنیم، در می‌یابیم که سالانه 5 میلیارد متر مکعب بیلان منفی در مصرف آب‌های زیرزمینی در ایران وجود دارد [5].
به طور کلّی می‌توان گفت که به علت پراکندگی خصوصیات آب و هوایی و وجود لایههای مختلف در زیر زمین، دسترسی و نحوه ‌استفاده از منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف، متفاوت است. مثلاً در بعضی مناطق کمبود آب زیرزمینی و دسترسی مشکل به آن، انجام مطالعه دقیق و ارائه تدابیر جدّی، نظیر انتقال آب از حوضه‌های مجاور، برای رفع این مشکل را میطلبد. به عکس در پارهای مناطق دیگر به علت وفور آب و قرارگیری سفره‌های آب در نزدیکی سطح زمین با مشکلاتی نظیر بالا آمدگی آب در حفاری‌ها و حتی در بعضی مواقع تا سطح زمین مواجه میشویم.
از سوی دیگر، انسان معمولاً به علت فعالیتهای مختلف زیستی خود، میزانی هرچند اندک، از آلودگیهای گوناگون را به منابع آب تخلیه میکند که می‌تواند استفاده از منابع گرانبهای آب را با مشکل مواجه سازد؛ البته باید اذعان داشت که عدم ایجاد آلایندههای منابع آب یک امر غیرممکن و غیرقابل وصول می‌باشد، در عوض مسأله‌ای که به آن پرداخته می‌شود‌‌، کاهش منابع آلودگی تا حدّ ممکن و کنترل و جلوگیری از وارد شدن این آلایندهها به منابع آب می‌باشد. بدین منظور، در مطالعات منابع آب، معمولا منابع آلوده کننده و اثر آن‌ها بر روی منابع آب مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار میگیرد.
در مقایسه پاسخ منابع آب زیرزمینی و آب سطحی به منابع آلاینده، می‌توان گفت که آب‌های زیرزمینی به علت اینکه در معرض آلودگی کمتری قرار دارند، همچنین تبخیر کمتری از سطح آنها صورت میگیرد، در مجموع کیفیت بهتری دارند [5].
آلودگی آب از منابع مختلفی به آن وارد می‌شوند که بسته به منبع آلاینده و میزان آن، اثرات مختلفی روی کیفیت آب در مصارف مختلف به جا خواهد گذاشت. به طور کلّی، کیفیت آب، خصوصیات و ویژگیهائی از آب است که بر مناسب بودن آن برای یک مصرف خاص (مثلاً کشاورزی، شرب و یا صنعت) تأثیر میگذارد. کیفیّت آب با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن تعریف می‌شود‌‌. برای هر منظور خاص، استانداردهای کیفیتی متفاوتی وجود دارد و معمولاً آبی که برای استفاده مورد نظر مشکلات کمتری را ایجاد کند، قابل قبول یا دارای کیفیت مناسب میدانند.
1-3- ضرورت به کارگیری مدل‌ها در مطالعه آب‌های زیرزمینیاز آنجا که جریان آب زیرزمینی در آبخوان‌ها و انتقال و پخش آلودگی در آنها تابع خصوصیات و فرآیندهای طبیعی و مصنوعی متنوعی است، شناخت دقیق رفتار آبخوان مقدور نیست. بنابراین، معمولاً از مدل‌ها برای شبیه‌سازی وضعیت حاضر آبخوان و پیش‌بینی رفتار آینده آن استفاده می‌شود‌‌. یک مدل وسیلهای است برای نمایش فرم ساده شده آنچه در واقعیت اتفاق میافتد و اگر بطور مناسب و صحیح تهیه شود می‌تواند به عنوان وسیلهای برای پیشبینی و مدیریت منابع آب زیرزمینی مورد استفاده قرار بگیرد [3].
مدل‌ها، وسیلهای برای توضیح سیستم فیزیکی به وسیله معادلات ریاضی هستند. کارآیی یک مدل به تطابق معادلات ریاضی و سیستم فیزیکی بستگی دارد. از جمله مسائلی که در مطالعه آب‌های زیرزمینی به آن پرداخته می‌شود‌‌، نرخ و جهت جریان و نحوه تغییر آن با گذشت زمان و با در نظر گرفتن شرایط عمومی منطقه مثل میزان بارندگی، برداشت از چاه‌ها و غیره می‌باشد. مسأله دیگری که مورد توجه محقّقان منابع آب زیرزمینی می‌باشد، آلودگی آنها است. مدل‌های جریان و مدل‌های انتقال آلودگی آبهای زیرزمینی در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً خروجی مدل‌های شبیه‌سازی جریان به عنوان اطلاعات اولیه در مدل‌های انتقال آلودگی به کار برده می‌شوند، بنابراین برای استفاده از مدل‌های انتقال آلودگی، داشتن مدل‌های جریان کالیبره شده یا حداقل دانستن سرعت و جهت جریان آب ضروری می‌باشد [2].

پاسخ دهید