نمونه مقاله - پژوهش علمی دانشگاه

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینیدZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UG93ZXIgRW5naW5lZXJpbmcgQ29uZmVyZW5jZSwgMjAwNS4gSVBFQyAy
MDA1LiBUaGUgN3RoIEludGVybmF0aW9uYWw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFn
ZXM+NjY5LTY3NDwvcGFnZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVibGlz
aGVyPklFRUU8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj45ODEwNTU3MDI3PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DaGFpdHVzYW5leTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDU8L1llYXI+PFJlY051bT4xODwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTg8L3JlYy1u
dW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVl
NWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjE4PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxh
dXRob3JzPjxhdXRob3I+Q2hhaXR1c2FuZXksIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllva295YW1hLCBB
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFuIGFwcHJv
cHJpYXRlIGRpc3RyaWJ1dGVkIGdlbmVyYXRpb24gc2l6aW5nIGNvbnNpZGVyaW5nIHJlY2xvc2Vy
LWZ1c2UgY29vcmRpbmF0aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRyYW5zbWlzc2lvbiBh
bmQgRGlzdHJpYnV0aW9uIENvbmZlcmVuY2UgYW5kIEV4aGliaXRpb246IEFzaWEgYW5kIFBhY2lm
aWMsIDIwMDUgSUVFRS9QRVM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGFnZXM+MS02PC9w
YWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+SUVFRTwvcHVi
bGlzaGVyPjxpc2JuPjA3ODAzOTExNDQ8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkNoYWl0dXNhbmV5PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjE5PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InJ3cHIyZGY1OXJlc2F1ZWU1ZnV2eHY5ZWFyZXB4
NXIycDVmdyI+MTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkNoYWl0
dXNhbmV5LCBTdXJhY2hhaTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WW9rb3lhbWEsIEFraWhpa288L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UHJldmVudGlvbiBvZiBy
ZWxpYWJpbGl0eSBkZWdyYWRhdGlvbiBmcm9tIHJlY2xvc2Vy4oCTZnVzZSBtaXNjb29yZGluYXRp
b24gZHVlIHRvIGRpc3RyaWJ1dGVkIGdlbmVyYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90
aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UG93ZXIgRGVsaXZlcnksIElFRUUgVHJhbnNh
Y3Rpb25zIG9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjU0NS0yNTU0PC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjIzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wODg1LTg5Nzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA [11-13] پیشنهاد می‌شود، که اندازه منابع تولید پراکنده برای کاهش اثر منفی این منابع بر سیستم حفاظت کاهش داده شود. با کاهش توان تحویلی این منابع، جریان تولیدی این منابع در حالت اتصال کوتاه کاهش داده شده و اثر منفی این منابع بر سیستم حفاظت حداقل می‌شود. در صورتیکه منابع تولید پراکنده بسرعت و قبل از عملکرد تجهیزات حفاظتی از سیستم جدا شده و پس از یک تاخیر زمانی دوباره وارد مدار شوند، اثر منابع تولید پراکنده بر سیستم حفاظت حداقل می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tailor</Author><Year>2008</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>[14]</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Tailor, JK</author><author>Osman, AH</author></authors></contributors><titles><title>Restoration of fuse-recloser coordination in distribution sys– with high DG penetration</title><secondary-title>Power and Energy Society General Meeting-Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 2008 IEEE</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2008</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424419050</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[14].
با توجه به تغییر سطح جریان اتصال کوتاه در اثر اضافه شدن منبع تولید پراکنده و بر هم خوردن حفاظت سیستم توزیع، استفاده از سیستم حفاظت تطبیقی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brahma</Author><Year>2004</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[5]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Brahma, Sukumar M</author><author>Girgis, Adly A</author></authors></contributors><titles><title>Development of adaptive protection scheme for distribution sys–s with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Power Delivery, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>56-63</pages><volume>19</volume><number>1</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0885-8977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[5] و استفاده از رله‌های میکروپروسسوری ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brahma</Author><Year>2002</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>[15]</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Brahma, Sukumar M</author><author>Girgis, Adly A</author></authors></contributors><titles><title>Microprocessor-based reclosing to coordinate fuse and recloser in a sys– with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Engineering Society Winter Meeting, 2002. IEEE</secondary-title></titles><pages>453-458</pages><volume>1</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0780373227</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[15] از روش‌های پیشنهاد شده برای حل این مشکل می‌باشد. در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Viawan</Author><Year>2006</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Viawan, Ferry A</author><author>Karlsson, Daniel</author><author>Sannino, Ambra</author><author>Daalde, J</author></authors></contributors><titles><title>Protection scheme for meshed distribution sys–s with high penetration of distributed generation</title><secondary-title>Power Sys–s Conference: Advanced Metering, Protection, Control, Communication, and Distributed Resources, 2006. PS&apos;06</secondary-title></titles><pages>99-104</pages><dates><year>2006</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>0615132804</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[16] روشی مبتنی بر عملکرد تولید پراکنده در زمان خطا ارائه می‌شود. ضمن اینکه در این الگوریتم فرض می‌شود، که تولید پراکنده در حالت جزیره‌ای نمی‌باشد. برای پیاده‌سازی این طرح پیشنهادی منبع تولید پراکنده می‌بایستی به دو فیدر متصل باشد و در حالت عملکردی حلقه عمل نماید. هنگامی که خطایی در سیستم اتفاق می‌افتد، منبع تولید پراکنده از شاخه آسیب دیده جدا شده و از طریق شاخه دیگرش سیستم را تغذیه می‌نماید.
در مرجع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wan</Author><Year>2005</Year><RecNum>25</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>25</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Wan, Hui</author><author>Li, KK</author><author>Wong, KP</author></authors></contributors><titles><title>Multi-agent application of substation protection coordination with distributed generators</title><secondary-title>Future Power Sys–s, 2005 International Conference on</secondary-title></titles><pages>6 pp.-6</pages><dates><year>2005</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>9078205024</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[17] روشی جدید بر پایه تکنولوژی عامل ارائه می‌گردد. در این روش سیستم‌های مخابراتی نقش مهمی را در جهت فراهم کردن اطلاعات لازم برای هماهنگی حفاظتی رله‌ها و تنظیمات آن‌ها برعهده دارند.
همانگونه که مشخص است، روشهای ارائه شده در مراجع [15-17] روش‌هایی پیچیده و مستلزم تنظیمات جدید برای رله‌ها و استفاده از مدارشکن‌های جدید و رله‌های میکروپروسسوری و تجهیزات پیچیده مخابراتی می‌باشند. بنابراین کاملاً مشخص است که هزینه پیاده‌سازی و اجرای این روش‌ها گران می‌باشد. با اجرای روش‌های [8-14] امکان استفاده از تمام توان منبع تولید پراکنده وجود ندارد و بنابراین این روش‌ها نیز مفید نمی باشند. می‌بایستی به این نکته توجه کرد، که با قطع منابع تولید پراکنده از سیستم توزیع، مشکلاتی نظیر ناپایداری ولتاژ و فلیکر پدیدار می‌شوند. بنابراین روش‌های ارائه شده دارای مشکلات عمده‌ای می‌باشد و نیازمند مطالعات بیشتری است.
یکی از روش‌های ارائه شده در سال‌های اخیر، بکارگیری محدود کننده جریان خطا (FCL) برای کاهش اثر منفی منابع تولید پراکنده بر حفاظت سیستم توزیع می‌باشد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjI2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxOC0yMF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI2PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFuZywgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+SXJhdmFuaSwgTVI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0ZXIgdG8gbWluaW1pemUg
ZGlzdHJpYnV0ZWQgZ2VuZXJhdGlvbiBpbXBhY3Qgb24gY29vcmRpbmF0ZWQgcmVsYXkgcHJvdGVj
dGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIENvbmZlcmVuY2Ugb24g
UG93ZXIgU3lzdGVtcyBUcmFuc2llbnRzIChJUFNU4oCZMDUpLCBNb250cmVhbCwgQ2FuYWRhPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE5LTIzPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5TYXRvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJ3cHIyZGY1OXJlc2F1ZWU1ZnV2eHY5ZWFyZXB4NXIycDVmdyI+Mjc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNhdG8sIFRha2FvPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ZYW1hZ3VjaGksIE1pdHN1Z2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRlcmFzaGltYSwgVG9ocnU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1a3VpLCBTYXRvc2hpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PZ2F3YSwgSnVu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGltaXp1LCBIaXJvdGFrYTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHVkeSBvbiB0aGUgZWZmZWN0IG9mIGZhdWx0IGN1
cnJlbnQgbGltaXRlciBpbiBwb3dlciBzeXN0ZW0gd2l0aCBkaXNwZXJzZWQgZ2VuZXJhdG9yczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcHBsaWVkIFN1cGVyY29uZHVjdGl2aXR5LCBJRUVFIFRy
YW5zYWN0aW9ucyBvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VwZXJjb25kdWN0aXZpdHksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjMzMS0yMzM0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE3
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4xMDUxLTgyMjM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1bWFyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+PFJlY051bT4yODwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI4
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGlu
Z3MiPjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S3VtYXJhLCBK
UlNTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BdHB1dGhhcmFqYWgsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVrYW5h
eWFrZSwgSkI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk11bWZvcmQsIEZKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk92ZXIgY3VycmVudCBwcm90ZWN0aW9uIGNvb3Jk
aW5hdGlvbiBvZiBkaXN0cmlidXRpb24gbmV0d29ya3Mgd2l0aCBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0
ZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBvd2VyIEVuZ2luZWVyaW5nIFNvY2lldHkgR2Vu
ZXJhbCBNZWV0aW5nLCAyMDA2LiBJRUVFPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2Vz
PjggcHAuPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+
SUVFRTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE0MjQ0MDQ5MzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjI2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PlsxOC0yMF08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI2PC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGluZ3MiPjEwPC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGFuZywgRzwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+SXJhdmFuaSwgTVI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0ZXIgdG8gbWluaW1pemUg
ZGlzdHJpYnV0ZWQgZ2VuZXJhdGlvbiBpbXBhY3Qgb24gY29vcmRpbmF0ZWQgcmVsYXkgcHJvdGVj
dGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIENvbmZlcmVuY2Ugb24g
UG93ZXIgU3lzdGVtcyBUcmFuc2llbnRzIChJUFNU4oCZMDUpLCBNb250cmVhbCwgQ2FuYWRhPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2VzPjE5LTIzPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1
dGhvcj5TYXRvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjI3PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InJ3cHIyZGY1OXJlc2F1ZWU1ZnV2eHY5ZWFyZXB4NXIycDVmdyI+Mjc8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNhdG8sIFRha2FvPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5ZYW1hZ3VjaGksIE1pdHN1Z2k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRlcmFzaGltYSwgVG9ocnU8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1a3VpLCBTYXRvc2hpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PZ2F3YSwgSnVu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaGltaXp1LCBIaXJvdGFrYTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv
bnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TdHVkeSBvbiB0aGUgZWZmZWN0IG9mIGZhdWx0IGN1
cnJlbnQgbGltaXRlciBpbiBwb3dlciBzeXN0ZW0gd2l0aCBkaXNwZXJzZWQgZ2VuZXJhdG9yczwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcHBsaWVkIFN1cGVyY29uZHVjdGl2aXR5LCBJRUVFIFRy
YW5zYWN0aW9ucyBvbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkFwcGxpZWQgU3VwZXJjb25kdWN0aXZpdHksIElFRUUgVHJhbnNhY3Rpb25zIG9uPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjMzMS0yMzM0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE3
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4xMDUxLTgyMjM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkt1bWFyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8L1llYXI+PFJlY051bT4yODwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjg8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyd3ByMmRmNTlyZXNhdWVlNWZ1dnh2OWVhcmVweDVyMnA1ZnciPjI4
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkNvbmZlcmVuY2UgUHJvY2VlZGlu
Z3MiPjEwPC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S3VtYXJhLCBK
UlNTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BdHB1dGhhcmFqYWgsIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVrYW5h
eWFrZSwgSkI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk11bWZvcmQsIEZKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk92ZXIgY3VycmVudCBwcm90ZWN0aW9uIGNvb3Jk
aW5hdGlvbiBvZiBkaXN0cmlidXRpb24gbmV0d29ya3Mgd2l0aCBmYXVsdCBjdXJyZW50IGxpbWl0
ZXJzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBvd2VyIEVuZ2luZWVyaW5nIFNvY2lldHkgR2Vu
ZXJhbCBNZWV0aW5nLCAyMDA2LiBJRUVFPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBhZ2Vz
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- PjggcHAuPC9wYWdlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+
SUVFRTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjE0MjQ0MDQ5MzI8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA [18-20] با اجرای این روش تعداد تجهیزات حفاظتی که پس از نصب منابع تولید پراکنده نیاز به تعویض دارند، حداقل می‌شود. بنابراین پیاده‌سازی این روش مستلزم هزینه بالا و الگوریتم‌های حفاظتی پیچیده نمی‌باشد.
اهداف پایان‌نامهنفوذ روز افزون منابع تولید پراکنده در شبکه‌های قدرت علاوه بر مزیتهای فراوانی که دارد، این شبکه‌ها را با چالشهایی اساسی مواجهه ساخته است. افزایش سطح اتصال کوتاه شبکه با الحاق منابع تولید پراکنده جدید به شبکه موجود یکی از مهمترین موانع افزایش ضریب نفوذ واحدهای تولید پراکنده محسوب می‌شود. این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود که مهمترین آنها عبارت است از:
1) ممکن است سطح اتصال کوتاه شبکه از ماکزیمم جریان قابل تحمل تجهیزات شبکه همانند بریکرها و ترانسفورمرها بیشتر شود. یکی از راهکارهای مرتفع نمودن این مشکل جایگزینی اجزای شبکه با اجزای جدید با مقادیر نامی بالاتر است که البته شیوه پر هزینه‌ای بوده و به دلیل تداوم افزایش ضریب نفوذ واحدهای تولید پراکنده شیوه مناسبی نیست.
2) عدم عملکرد صحیح بریکرها ممکن است باعث ناپایداری گذرایی و یا دینامیکی شبکه گردد.
3) از آنجایی که اغلب شبکه‌های توزیع شعاعی بوده و با رله‌های جریان زیاد هماهنگ شده حفاظت می‌شوند، تغییر سطح اتصال کوتاه ممکن است منجر به از دست دادن هماهنگی حفاظتی آنها شوند. یک شیوه برای حل این مشکل می‌تواند استفاده از سیستم حفاظتی قابل تغییر باشد، که خود باعث پیچیده‌تر شدن الگوریتم حفاظتی می‌شود.
یک راهکار موثر در حل این مشکلات استفاده از محدود کننده‌های جریان خطا است. تعداد، اندازه و موقعیت مناسب محدود کننده‌ها در شبکه در حل مشکلات مذکور موثر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. هر چند که تعیین موارد ذکر شده در بکارگیری محدود کننده های جریان خطا در یک شبکه شعاعی امری ساده است، لیکن این موضوع در شبکه‌های پیچیده‌تر وحلقوی با افزودن منابع تولید پراکنده مسئله پیچیده‌ای است که باید توسط روشهای بهینه‌سازی حل شود. از چند دیدگاه این بهینه‌سازی مورد مطالعه قرار گرفته است که دیدگاه اقتصادی و حفاظتی و کیفیت ولتاژ از آن جمله می‌باشند. با توجه به آسیب‌پذیری برخی از المانهای شبکه‌های جدید (همانند واسطه‌های الکترونیک قدرت) از دامنه بالای جریان در چند سیکل اولیه پس از بروز خطا، لزوم تعیین تعداد، اندازه و موقعیت مناسب محدودکننده‌ها از دیدگاه حداکثر تاثیر بر شرایط زیرگذرای پس از خطا کاملا احساس می‌شود. این تحقیق به بررسی بهینه‌سازی مسئله بکارگیری محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها با هدف حداقل نمودن اثرات منفی شرایط زیرگذرای خطا بر حفاظت سیستم و کیفیت ولتاژ شبکه توزیع و میکروگرید در صورت افزودن یک واحد تولید پراکنده به میکروگرید اختصاص می‌یابد.
ساختار پایان‌نامهاین پایان نامه در 5 فصل ارائه شده است. فصل دوم شامل 4 بخش است که در بخش اول تولیدات پراکنده معرفی شده و مزایا و معایب نصب تولیدات پراکنده به شبکه قدرت بیان گردیده است. بخش دوم به معرفی میکروگرید و مطالعات صورت گرفته بر روی میکروگرید پرداخته است. در بخش سوم چند نمونه از محدودکننده‌های جریان خطا معرفی شده و در بخش چهارم مطالعات صورت گرفته بر روی محدودکننده جریان خطا ذکر شده است. فصل سوم این پایان نامه شامل 5 بخش است که در بخش اول الگوریتم بهینه سازی استاد و دانشجو و در بخش دوم، به رله اضافه جریان که در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است پرداخته شده است. و بخش سوم الی پنجم به تعریف مسئله، مقادیر و پارامتر‌های عناصر دو شبکه مورد بررسی در این پایان نامه اختصاص می‌یابد. در فصل چهارم نتایج شبیه سازی اتصال منبع تولید پراکنده که به دو شبکه 20 کیلو وات و شبکه IEEE 30 باس نصب شده است گزارش شده است. و در نهایت درفصل آخر نتیجه‌گیری از این تحقیق ارائه و پیشنهادات لازم جهت ادامه کار مطرح گردیده است.

فصل دوم
مروری بر پیشینه تحقیق
مقدمهدر فصل گذشته خلاصه‌ای از مطالعات صورت گرفته در مورد چالش‌های نصب منبع تولید پراکنده و نفوذ هر چه بیشتر منابع تولید پراکنده در شبکه قدرت ارائه شد. در این فصل به معرفی تحقیقات موجود در پایان نامه پرداخته می‌شود که شامل 4 بخش است که به ترتیب به معرفی منبع تولید پراکنده، میکروگرید، چند نمونه از محدودکننده جریان خطا و مروری بر مطالعات صورت گرفته بر محدود کننده جریان خطا می‌پردازد.
منبع تولید پراکندهمنابع تولید پراکنده به منابع تولید مقیاس پایینی اطلاق می‌شود که در سطح شبکه‌ی توزیع نزدیک به مراکز بار، یعنی نزدیک به مکان‌هایی که بیشترین انرژی مصرف می‌شود، پراکنده شده‌اند. موسسه‌ی IEEE استانداردهای مربوط به منابع تولید پراکنده‌ی خود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Year>2003</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[21]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors></contributors><titles><title>IEEE standard for interconnecting distributed resources with electric power sys–s</title><secondary-title>IEEE Std1547-2003</secondary-title></titles><periodical><full-title>IEEE Std1547-2003</full-title></periodical><pages>1-16</pages><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[21] را منتشر کرده‌ است و در آنها تاکید گردیده که این استانداردها قابل اعمال به منابع تولید پراکندهای می‌باشند که ظرفیت کلی آنان کمتر از 10 مگا ولتآمپر است منابع تولید پراکنده، از منابع اولیه انرژی متنوعی که براساس انرژی‌های تجدیدپذیر و یا سوخت‌های فسیلی می‌باشند، استفاده می‌کنند. منابع تولید پراکنده‌ مبتنی بر فن‌آوری‌های تجدیدپذیر شامل، توربینهای قدرت آبی کوچک، سلولهای فتوولتائیک، توربین‌های بادی، منابع بیوگاز، زمین گرمایی می‌باشند درحالی که منابع تولید پراکندهای که از فنآوریهای متداول استفاده میکنند ممکن است از نوع توربین‌های گازی، موتورهای احتراق داخلی، میکروتوربین‌ها، و پیل‌های سوختی باشند. سیستم‌های ذخیره انرژی الکتریکی و مکانیکی مانند انواع باتری‌ها، ابررساناهای مغناطیسی، چرخ‌های طیار و ابرخازن‌ها از دیگر تکنولوژی‌های بکار رفته در تولیدات پراکنده می‌باشند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Guerrero</Author><Year>2010</Year><RecNum>9</RecNum><DisplayText>[22, 23]</DisplayText><record><rec-number>9</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>9</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Guerrero, Josep M</author><author>Blaabjerg, Frede</author><author>Zhelev, Toshko</author><author>Hemmes, Kas</author><author>Monmasson, Eric</author><author>Jemei, Samir</author><author>Comech, Maria P</author><author>Granadino, Ramón</author><author>Frau, Juan I</author></authors></contributors><titles><title>Distributed generation: Toward a new energy pa–igm</title><secondary-title>Industrial Electronics Magazine, IEEE</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial Electronics Magazine, IEEE</full-title></periodical><pages>52-64</pages><volume>4</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1932-4529</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Borbely</Author><Year>2010</Year><RecNum>10</RecNum><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>10</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Borbely, Anne-Marie</author><author>Kreider, Jan F</author></authors></contributors><titles><title>Distributed generation: the power pa–igm for the new millennium</title></titles><dates><year>2010</year></dates><publisher>CRC press</publisher><isbn>0849300746</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[22, 23]
توسعه‌ی بهینه‌ی فن‌آوری منابع تولید پراکنده یک تاثیر مثبت کلی خواهد داشت، اگرچه برخی از ویژگیهای منفی باقی خواهند ماند. برخی از فواید اضافه نمودن منابع تولید پراکنده به شبکه را میتوان بهشکل زیر خلاصه نمود:
بهبود قابلیت اطمینان و بازدهی منبع انرژی.
آزاد نمودن ظرفیت در دسترس پستهای توزیع و همین‌طور کاهش تنشهای حرارتی که توسط پستها، ترانسفورمرها و فیدرهای زیر بار تولید شدهاند.
بهبود پروفیل ولتاژ و ضریب بار شبکه.
کاهش دادن تلفات کلی شبکه.
عموماً توسعه و ساخت منابع تولید پراکنده بازههای زمانی کمتری لازم دارند.
عموماً تولیدات پراکنده در مقایسه با نیروگاههای سنتی که با زغال سنگ، نفت یا گاز کار می‌کنند به سازگاری با محیط گرایش بیشتری دارند.
قابلیت راه اندازی در شرایط اضطراری و پاسخ زمانی سریع
تأمین توان راکتیو و بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان
کاهش یا حذف نیاز به توسعه شبکه انتقال و توزیع
در صورت افزودن یک منبع تولید پراکنده افزایش سطح جریان اتصال کوتاه باعث اثرات مخربی به شرح زیر در سیستم قدرت می‌گردد.
ازدیاد نیرو‌های دینامیکی حاصل از افزایش جریان اتصال کوتاه فشار زیادی بر تجهیزات شبکه از قبیل ترانسفورماتورها مدار شکن‌ها ژنراتورها وارد می‌سازد.
افزایش ولتاژ بازیافت و گذرا ناشی از افزایش جریان اتصال کوتاه عایق بندی سیستم را تهدید می‌کند.
افزایش جریان اتصال کوتاه باعث افزایش انرژی حرارتی ترانسفورماتورها و ژنراتور‌ها می‌شود.
افزایش جریان اتصال کوتاه خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتور‌های جریان ناشی از اشباع را بیشتر می‌کند.
میکروگرید
میکروگریدها یا ریزشبکه‌ها مفهوم تازه‌ای می‌باشند که بهره‌برداری از انرژی تجدیدپذیر را ممکن ساخته‌اند. یک میکروگرید به تعدادی واحد تولید پراکنده و بارهای مربوطه اطلاق می‌شوند که هماهنگی غیرمتمرکز تولیدات پراکنده را بمنظور استفاده بهینه از آنها فراهم می سازد. واحدهای تولیدی میکروگریدها عموما از نوع انرژی‌های نو بوده و به دلیل استفاده از واسطه‌های الکترونیک قدرت کنترل‌پذیری بالایی دارند. انگیزه اصلی این ایده در رفع مشکلات اساسی مربوط به نفوذ ظرفیت قابل ملاحظه ای از تولیدات پراکنده در شبکه شکل گرفت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. در واقع بجای چندین واحد تولید پراکنده کوچک که مشکلات اساسی در تعامل صحیح با شبکه قدرت دارند، میکروگرید به عنوان یک واحد کنترل شده نسبتا بزرگتر مشکلات کمتری را در اتصال به شبکه خواهد داشت. سطح ولتاژ ریزشبکه‌ها معمولا در سطح فشار ضعیف یا متوسط بوده و کنترل بخش‌های مختلف آنها بصورت محلی صورت می‌گیرد. اولویت اصلی در مدیریت یک میکروگرید تامین توان بارهای محلی در کیفیت مطلوب بوده و تبادل توان با شبکه اصلی در اولویت بعدی قرار دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. میکروگرید می‌تواند در دو مد کاری وصل به شبکه و جدا از شبکه کار کند. یک انگیزه دیگر میکروگریدها می تواند ایده “نصب کن، رها کن” در مورد واحدهای تولید پراکنده باشد. برای اینکه پس از نصب هر واحد منبع تولید پراکنده به کمترین نظارت بر تعاملات بین شبکه اصلی و واحد مورد نظر نیاز داشته باشیم، ایده بکارگیری این واحدها در یک ریزشبکه کاملا کنترل شده می‌تواند مطرح شود. از دیدگاه شبکه میکروگرید به عنوان یک نهاد کنترل شونده دیده می‌شود. بطوریکه می تواند همانند یک بار واحد یکپارچه در نظر گرفته شود، که این باعث بالا رفتن امنیت و قابلیت اطمینان شبکه می گردد. از دیدگاه مصرف کننده میکروگریدها می توانند امکان تحقق واحدهای CHP را فراهم سازند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. به هر حال موانع جدی در فراگیر شدن ایده میکروگریدها وجود دارد که از جمله آنها می توان به وابستگی تولید منابع آن به شرایط محیطی و جغرافیای، ظرفیت کم منابع و عدم تدوین استانداردهای لازم برای حالتهای وصل به شبکه و جدا از شبکه اشاره کرد. بنابراین موضوعات مربوط به میکروگریدها نیازمند تحقیق بیشتر هم از لحاظ تئوری و هم از نظر پیاده سازی ایده ها در آزمایشگاه هستند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Katiraei</Author><Year>2008</Year><RecNum>48</RecNum><DisplayText>[25]</DisplayText><record><rec-number>48</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>48</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Katiraei, Farid</author><author>Iravani, Reza</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Dimeas, Aris</author></authors></contributors><titles><title>Microgrids management</title><secondary-title>Power and Energy Magazine, IEEE</secondary-title></titles><per

iodical><full-title>Power and Energy Magazine, IEEE</full-title></periodical><pages>54-65</pages><volume>6</volume><number>3</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1540-7977</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[25]
. بطور کلی یک میکروگرید شامل یک یا چند منبع تولید پراکنده و سیستم ذخیره انرژی، بارهای حساس و غیرحساس توزیع شده و یک سیستم کنترلی مشتمل بر کنترلرهای محلی و کنترلر مرکزی است. میکروگرید به یک شبکه توزیع ولتاژ پایین وصل شده و بارها (مخصوصا بارهای گرمایی) نزدیک منابع تولید پراکنده می‌باشند. واحدهای منبع تولید پراکنده بصورت “نصب کن، استفاده کن” می‌باشند.
میکروگریدها از نظر ساختار بصورت AC و DC هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. در برخی از حالات میکروگریدها بصورت ترکیبی از هر دو ساختار بهره برداری می‌شوند. از آنجاکه شبکه‌های AC رواج بیشتری دارند، میکروگریدهای AC گسترش بیشتری یافته‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bo</Author><Year>2010</Year><RecNum>49</RecNum><DisplayText>[26]</DisplayText><record><rec-number>49</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>49</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Bo, Dong</author><author>Li, Yongdong</author><author>Zheng, Zedong</author></authors></contributors><titles><title>Energy management of hybrid DC and AC bus linked microgrid</title><secondary-title>Power Electronics for Distributed Generation Sys–s (PEDG), 2010 2nd IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><pages>713-716</pages><dates><year>2010</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>142445669X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[26]. نوع DC نیز به کاربردهایی نظیر شبکه‌های برق کشتی‌ها و هواپیماها معطوف می‌شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ise</Author><Year>2006</Year><RecNum>50</RecNum><DisplayText>[27]</DisplayText><record><rec-number>50</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>50</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Ise, T</author></authors></contributors><titles><title>Advantages and circuit configuration of a DC microgrid</title><secondary-title>Proc. Symposium on Microgrids</secondary-title></titles><volume>1</volume><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[27]. میکروگریدهای AC به دو دسته میکروگریدهای AC فرکانس بالا و فرکانس سیستم قدرت تقسیم می شوند. نوع فرکانس بالا بیشتر کاربردهای نظامی و نیز هوا-فضا داشته ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chakraborty</Author><Year>2007</Year><RecNum>51</RecNum><DisplayText>[28]</DisplayText><record><rec-number>51</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>51</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chakraborty, Sudipta</author><author>Weiss, Manoja D</author><author>Simões, M Godoy</author></authors></contributors><titles><title>Distributed intelligent energy management sys– for a single-phase high-frequency AC microgrid</title><secondary-title>Industrial Electronics, IEEE Transactions on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial Electronics, IEEE Transactions on</full-title></periodical><pages>97-109</pages><volume>54</volume><number>1</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>0278-0046</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[28]، در صورتی که نوع فرکانس پایین که مد نظر ما در این تحقیق است، از کاربردهای عمومی‌تری برخوردار است. اقبال عمومی در استفاده از میکروگریدها رو به رشد است به طوری که موسسه تحقیقاتی Pike پیش بینی کرده است که تا سال 2015 بیش از سه گیگاوات میکروگرید با سرمایه ای در حدود 8 میلیارد دلار در دنیا نصب خواهد شد.
تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه میکروگریدها صورت گرفته و پروژه های متعددی در سطح جهان برای بررسی کارآیی آنها انجام شده است. از جمله این پروژه‌ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1- میکروگریدهای AEP CERTS، Mad River، BC Hydro Boston Bar و GEC در آمریکا، 2- میکروگرید EU More ، Kythnos، CESI و Demotec در اروپا، 3- پروژه‌هایAichi Expo، Kyotango، Hachinohe و Sendai توسط سازمان توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر و صنعت ((NEDO 4- میکروگرید Shimizu در ژاپن 5- Hsinchiang در چین 6- میکروگرید Hydro-Quebec در کانادا ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barnes</Author><Year>2007</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>[24]</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>47</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Proceedings”>10</ref-type><contributors><authors><author>Barnes, Mike</author><author>Kondoh, Junji</author><author>Asano, Hiroshi</author><author>Oyarzabal, Jose</author><author>Ventakaramanan, Giri</author><author>Lasseter, Robert</author><author>Hatziargyriou, Nikos</author><author>Green, Tim</author></authors></contributors><titles><title>Real-world microgrids-an overview</title><secondary-title>Sys– of Sys–s Engineering, 2007. SoSE&apos;07. IEEE International Conference on</secondary-title></titles><pages>1-8</pages><dates><year>2007</year></dates><publisher>IEEE</publisher><isbn>1424411599</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[24]. ساختار میکروگریدهای AC شباهت زیادی با شبکه‌های توزیع استاندارد دارند با این تفاوت که میکروگرید می‌تواند بصورت جدا از شبکه اصلی نیز فعالیت کند.
در یک تقسیم بندی مطالعات صورت گرفته در زمینه میکروگریدها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
مطالعات استاتیکی شامل: که شامل مطالعه پخش بار،عملکرد بازار در میکروگرید، اندازه منابع تولید پراکنده و….
مطالعات دینامیکی شامل: کنترل و مدیریت میکروگرید، آنالیز پایداری و…
مطالعات گذرا شامل: کنترل و کیفیت توان، مطالعات حفاظتی ، مطالعات حالت گذرا منابع تولید پراکنده و..
محدود کننده جریان خطا محدود کننده جریان خطا را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
1 محدود کننده جریان خطای پسیو
2 محدود کننده جریان خطای اکتیو
به طور معمول محدود کننده جریان خطای پسیو، راکتورهای محدود کننده هستند که جریان خطا را به وسیله محدود کردن افت ولتاژ دو سر راکتور محدود کننده جریان خطا، محدود می‌کند. اشکال اصلی محدود کننده‌ی جریان خطای پسیو این است که در شرایط عملکرد نرمال سیستم، این راکتور محدود کننده جریان خطای پسیو باعث افت ولتاژ و مصرف توان می‌شود.
محدود کننده جریان خطای اکتیو یک امپدانس متغیر است که به صورت سری با بریکر وصل می‌شود که در شرایط عملکرد نرمال سیستم دارای امپدانس خیلی کم و در شرایط خطا دارای امپدانس خیلی زیاد است که به صورت تجاری در بازار موجود نمی‌باشد و از آن در آینده در شبکه قدرت استفاده خواهد شد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Teng</Author><Year>2010</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>1</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Teng, J-H</author><author>Lu, C-N</author></authors></contributors><titles><title>Optimum fault current limiter placement with search space reduction technique</title><secondary-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</secondary-title></titles><periodical><full-title>Generation, Transmission &amp; Distribution, IET</full-title></periodical><pages>485-494</pages><volume>4</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1751-8687</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[3]
در ادامه چند نمونه از ساختارهای محدود کننده جریان خطا مرور می‌شود.
راکتورهای محدود کننده جریانراکتور محدود کننده جریان (CLR)، راکتوری است که به صورت سری در خط قرار می‌گیرد و جریان اتصال کوتاه را کاهش می‌دهد. برخی از اتصالات متداول CLR در شکل 2-1 نشان داده شده است.
اصلی‌ترین مزیت CLR سادگی و قیمت پایین آن می‌باشد. از لحاظ هزینه استفاده از CLR می‌تواند روشی مناسب برای کاهش سطح اتصال کوتاه در مقایسه با تعویض کلیدهای قدرت باشد. اما اصلی‌ترین عیب CLR وجود افت ولتاژ در دو سر راکتور آن در زمان عملکرد نرمال سیستم می‌باشد، به گونه‌ای که با در نظر گرفتن این عامل می‌توان CLR را در مقوله‌ی محدود کننده‌های جریان خطا پسیو قرار داد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wu</Author><Year>2004</Year><RecNum>29</RecNum><DisplayText>[29]</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”rwpr2df59resauee5fuvxv9earepx5r2p5fw”>29</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Wu, Xueguang</author><author>Jenkins, Nick</author><author>Strbac, Goran</author><author>Watson, Jim</author><author>Mitchell, Catherine</author></authors></contributors><titles><title>Integrating renewables and CHP into the UK electricity sys–</title></titles><dates><year>2004</year></dates><publisher>Tyndall Centre for Climate Change Research</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>[29].

350520-182245
شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1: برخی از اتصالات متداول CLRIs-limiterبه دلیل عدم امکان استفاده از فیوزها در ولتاژها و جریان‌های بالا شرکت ABB در سال 1980 این محدود کننده را طراحی کرد. ساختار کلی یک Is-limiterدر شکل2-2 نشان داده شده است.
این محدود کننده از دو بخش هدایت کننده موازی تشکیل شده است:
1– کنتاکتور اصلی
2 – فیوز موازی با کنتاکتور اصلی

پاسخ دهید