پژوهش user863

سه‌شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 06:37
مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان تقویت کننده یا ارائه آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی استفاده شده مورد بررسی قرار نگرفته است.برنامه های کامپیوتری که فقط اجازه حداقل ورودی و کنترل را می دهند مانند ویدیویی، DVD بررسی نشده […]

پژوهش user863

پژوهش user863

فهرست نمودار ها
عنوان شماره صفحه
TOC h z c "نمودار" نمودار 1: نمودار مهارت های پولی برای فرزانه صفری با IQ=53 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557512 h 38نمودار 2 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه یزدان مهر IQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557513 h 38نمودار 3 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه ماندگار IQ=65 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557514 h 39نمودار 4 : نمودار مهارت های پولی برای ریحانه حیاتی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557515 h 40نمودار 5 : نمودار مهارت های پولی برای سرور افشاری IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557516 h 40نمودار 6 : نمودار مهارت های پولی برای نجمه محمدیIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار....... PAGEREF _Toc349557517 h 41نمودار 7 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557518 h 42نمودار 8 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557519 h 42نمودار 9 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557520 h 43نمودار 10: نمودار مهارت های پولی برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557521 h 44نمودار 11: نمودار مهارت های پولی برای نجمه رحمانیان IQ=51 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557522 h 44نمودار 12: نمودار مهارت های پولی برای غزل پایدار IQ=62 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557523 h 45نمودار 13: نمودار مهارت های پولی برای زهرا ایمانی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557524 h 46نمودار 14: نمودار مهارت های پولی برای مهلا حسنی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557525 h 46نمودار 15: نمودار مهارت های پولی برای زهرا تقوی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557526 h 47نمودار 16: نمودار مهارت های پولی برای سید علی سبحانی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557527 h 48نمودار 17: نمودار مهارت های پولی برای نوید رضایی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557528 h 48نمودار 18: نمودار مهارت های پولی برای ساسان مسرور IQ=69 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557529 h 49نمودار 19: نمودار مهارت های پولی برای محمد امین شیردل IQ=59 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557530 h 50نمودار 20: نمودار مهارت های پولی برای اسماعیل فریدی پور IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557531 h 50نمودار 21 : مقایسه میانگین مهارت ها قبل و بعد از کار با نرم افزار PAGEREF _Toc349557532 h 52
فهرست تصاویر
عنوان شماره صفحه
TOC h z c "شکل ها" شکل ها 1:تصاویری از شرکت کنندگان در تحقیق PAGEREF _Toc348165235 h 27شکل ها 2:مراحل مدل ارائه شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی PAGEREF _Toc348165236 h 29شکل ها 3: صفحه ورود کابر PAGEREF _Toc348165237 h 30شکل ها 4:آموزش تبدیل ریال به تومان PAGEREF _Toc348165238 h 30شکل ها 5:تمرین شناسایی پول PAGEREF _Toc348165239 h 31شکل ها 6:آموزش ارزش پول PAGEREF _Toc348165240 h 31شکل ها 7:تمرین خرید کالا PAGEREF _Toc348165241 h 32شکل ها 8:جمع پول های دارای ارزش یکسان PAGEREF _Toc348165242 h 33شکل ها 9: ترکیب های عدد 100 PAGEREF _Toc348165243 h 33شکل ها 10: تمرین محاسبه میزان باقی مانده PAGEREF _Toc348165244 h 34شکل ها 11: تست گرفته شده از شرکت کنندگان PAGEREF _Toc348165245 h 37
فصل اول
مقدمه
امروزه با افزایش تحقیقات در تکنولوژی و گسترش روز افزون آن باعث دسترسی آسان به انواع تکنولوژی ها مانند اتومبیل، هواپیما، تلفن، تلویزیون و امروزه کامپیوتر، تلفن همراه با قیمت پایین شده است. ازکامپیوتر در جهت رفع نیازهای تمام افراد جامعه می توان استفاده کرد، حتی برای افرادی که دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند. امرزوه از کامپیوتر بعنوان یک ابزار برای آموزش استفاده می شود، که باعث ایجاد مبحث آموزش الکترونیک، به معنی آموزش از طریق ابزار های الکترونیکی متنوع مانند اینترنت، انترانت، اکسترانت، شبکه های ماهواره ای، نوار های صوتی و تصویری می باشد، شده است. از کامپیوتر برای آموزش به افراد ناتوان ذهنی استفاده می شود.
1-1 تعریف ناتوانی ذهنیسال های متمادی تعریف مورد قبول و استاندارد در مورد ناتوانی های ذهنی، متعلق به ادگاردال بوده است از نظر او برای ارائه یک تعریف درست در این مورد، رعایت پنچ معیار ضرورت دارد:
عدم قابلیت های اجتماعی که از ناتوانی ذهنی ناشی می شود
ناتوانی های که جریان رشد را متوقف می سازد
ناتوانی های ذهنی ای که مانع بلوغ و پیشرف هستند
ناتوانی های ذهنی ای که ریشه سرشتی دارند
ناتوانی های ذهنی ای که لزوما غیر قابل درمان هستند
تعریف گروسمن ( انجمن آمریکایی ناتوانی های ذهنی(AAMD) ): ناتوانی ذهنی سطحی از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن، دو انحراف معیار از حد متوسط کمتر بوده به طوری که منجر به نقاصی در رفتار سازشی فرد گردیده و در جریان رشد، خود را نشان دهد]1[.
پیاژه روان شناس معروف سوئیسی هوش را نتیجه تاثیر دائمی و متقابل فرد با محیط می داند و معتقد است که اگر این رابطه متقابل به طور متعادل صورت گیرد، موجب توانایی سازگاری با محیط و پیشرفت هوش می شود. کودک در مراحل مختلف رشد، تصاویر ذهنی مختلفی دارد که از تصاویر ساده شروع شده و به تصاویر پیچیده تری می رسد. گذشتن از این مراحل پایین و رسیدن به مراحل بالاتر ، بستگی به رشد هوشی، ساختمان عصبی و بدنی، روابط اجتماعی و تجارب زندگی او دارد ]2[.
اینهلدر (1968) با توجه به نظریه پیاژه طرحی را ارائه کرد که در آن افراد ناتوان ذهنی به طور مرحله ای دسته بندی شده اند. به طور مثال توقف در مرحله حسی و حرکتی باعث ناتوانی ذهنی عمیق(حمایت پذیر)، توقف در مرحله پیش عملیاتی باعث ناتوانی ذهنی شدید (تربیت پذیر) و توقف در مرحله عملیاتی باعث ناتوانی ذهنی خفیف (آموزش پذیر) می شود]2[.
ناتوانی ذهنی، پدیده پیچیده ای است که عقاید اولیه در مورد آن در حال تغییر است. تفکر اصلی که امروزه در جریان است، به عنوان یک حالت، سطح عملکرد فعلی فرد را در بر می گیرد. انجمن آمریکایی ناتوانی ذهنی (AAMD) در سال 2002 تعریف زیر را از ناتوانی ذهنی ارائه می کند، ناتوانی ذهنی، یک نوع ناتوانی است که با محدودیت های عمده در عملکرد ذهنی و رفتار سازشی همراه می باشد به گونه ای که در مهارت های مفهومی، اجتماعی و عملی، آشکار و مشخص می شود. این ناتوانی بایستی قبل از سن هجده سالگی شروع شده باشد. مهارت های سازشی ذکر شده عبارتند از: ارتباطات، مهارت های خود یاری، گذراندن زندگی روزمره، مهارت های اجتماعی، حفظ سلامت و امنیت، استفاده از اوقات فراغت، یادگیری آموزش مسائل کاربردی( مثل شمارش پول، شناخت فصل ها، خواندن ساعت)، کار کردن، توانایی اداره کردن خود و استفاده از وسایل نقله عمومی می باشد]3[.
2-1 عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی نقص در هوش و رفتارهای سازشی به علت عوامل گوناگون می باشد که می توان آن ها را تحت دو علت عمده ارگانیکی و محیطی تقسیم بندی نمود. علت ارگانیکی شامل مشکلات ارگانیکی قبل، هنگام و بعد از تولد کودک شامل داروها، عفونت و وراثت (ژنتیک) می باشد. علل محیطی شامل مسمومیت، سوء تغذیه، نامناسب بودن مراقبت های بهداشتی و محدودیت محیطی است]4[.
3-1 طبقه بندی ناتوانی های ذهنی ناتوانی ذهنی طیف وسیعی از ویژگی ها و سطوح را در بر می گیرد. از این رو برای طبقه بندی افراد ناتوان ذهنی، نظام های طبقه بندی متعددی توسعه یافته است. از آن جمله می توان به طبقه بندی روانشناسان، پزشکان، روانپزشکان و متخصصان آموزش و پرورش( طبقه آموزشی) اشاره نمود. در این طبقه بندی روانشناسان کودکان ناتوان ذهنی را بر اساس شدت ناتوانی بر چهار گروه خفیف، متوسط، شدید، عمیق تقسیم بندی می شوند. از نظر پزشکی افراد ناتوان ذهنی بر اساس علت شناسی به دو دسته همده ناتوانی ذهنی ارثی و محیطی تفکیک می شوند. بالاخره در طبقه بندی آموزشی به سه دسته آموزش پذیر، تربیت پذیر، حمایت پذیر طبقه بندی می شوند]3[.
4-1 دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی قانون همسان سازی برای افراد ناتوان ذهنی از سال 1960 اجرا شده است. همسان سازی به معنی نزدیک کردن الگوی زندگی افراد ناتوان ذهنی به محیط منظم و الگوی زندگی افراد عادی است. همسان سازی به معنی عادی کردن این افراد نیست. همسان سازی به معنی فراهم کردن فرصت ها و حمایت های لازم برای این افراد است تا بتوانند روش زندگی خود را مشابه زندگی طبیعی دیگر افراد جامعه کنند ]5[.
برای اجرای قانون همسان سازی باید سطح مهارت های لازم برای زندگی روزانه ی این افراد را افزایش داد (مهارت های روزانه مانند استفاده از وسایل نقلیه عمومی، خرید از فروشگاهها). پیشرفت در مهارت های زندگی روزانه از مهم ترین اولویت های درمان افراد ناتوان ذهنی است زیرا باعث افزایش استقلال آن ها می شود ]6[. صرف نظر از اینکه فرد ناتوان ذهنی، دارای عقب ماندگی خفیف یا شدید است، یادگیری مهارت های زندگی روزانه باعث افزایش استقلال او می شود. یکی از مهارت های لازم برای ایجاد استقلال رفتاری، که باعث حرکت از وابستگی به دیگران برای مراقبت و راهنمایی به سوی مراقبت از خود و خود هدایتی می شود، داشتن استقلال در کسب کردن، مدیریت کردن، خرج کردن پول است. بیشتر افراد ناتوان ذهنی روی پول خود کنترل ندارند و این به دلیل فقدان مهارت ها و فرصت ها است. نداشتن استقلال روی امور مالی برای افراد ناتوان ذهنی باعث فقدان استقلال در تصمیم گیری های کلیدی در مورد فعالیت های اولیه و ثانویه زندگی روزمره می شود]7[. افزایش کیفیت زندگی افراد ناتوان ّذهنی با بدست آوردن مهارت های زندگی مانند تعامل اجتماعی، کار کردن، مدیریت پول، تنظیم ارتباطات، زندگی مستقل، خود تشخیصی، انتخاب شخصی، عکس العمل بدست می آید، بنابراین نیاز افراد ناتوان ذهنی به استقلال در خرید امری آشکار است]8[.
5-1 روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی بعد از گذشت چهار دهه توسعه موثر استراتژی های آموزش برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی و توسعه توانایی های آن ها مورد توجه قرار گرفته است.
1-5-1 آموزش در محیط طبیعی آموزش در محیط طبیعی شامل استفاده از محرک های طبیعی در محیط معیار است. فایده اصلی آموزش در محیط طبیعی این است که این آموزش باعث پیشرفت استفاده از مهارت ها در محیط طبیعی می شود و باعث کاهش نیاز به برنامه برای تعمیم می گردد. اغلب تدارکات لازم برای آموزش در محیط طبیعی شامل زمانبندی، سرمایه گذاری و محدودیت زمان می باشد که باعث کاهش امکان پیاده سازی می شود. مشکل آموزش در محیط طبیعی این است که آموزش مهارت های فردی درمحیط طبیعی ممکن است ناامن باشد ]9[.
2-5-1 آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی(VBI) در این روش فیلم ضبط شده از یک مهارت خاص را که در محیط واقعی رخ داده شده است، برای فرد ناتوان ذهنی پخش می کنند. بعد برای فرد فرصتی فراهم می کنند تا آن رفتار خاص را تقلید کند که در فیلم نمایش داده شده است. این روش برای آموزش آماده سازی غذا و مهارت های مراقبت از خود مفید بوده است ]10[و]11[.
3-5-1 آموزش بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوترCBI)) در CBI مانند VBI ،کامپیوتر آموزش بوسیله محرک های صوتی و تصویری مربوط به مهارتی خاص را ارائه می دهد، هر چند برخلاف VBI به یادگیرنده اجازه تعامل با برنامه را از طریق سخت افزار های خارجی مانند صفحات لمسی، trackballs، موس و صفحه کلید را می دهد. با انالیز مطالعاتی که از این روش برای آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوان ذهنی استفاده کرده اند، روش استفاده از دخالت های مبتنی بر کامپیوتر بعنوان استراتژی مداخله کننده مناسبی برای آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوان ذهنی معرفی می شود ]12[و]13[.
نتیجه تحقیقات نشان می دهد CBI یک روش امید بخش برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی می باشد.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات پیشین
برای مطالعه تحقیقات گذشته به دو گروه از تحقیقات بررسی شده است. گروه اول از تحقیقات برروی آموزش مهارت های پولی و مالی تمرکز کرده است. گروه دوم برروی آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوتر متمرکز شده است. در زیر هر دو گروه از تحقیقات به تفضیل بررسی شده است.
1-2 آموزش مهارت های زندگی بوسیله کامپیوتر بررسی مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان عامل مداخله کننده برای آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوانی ذهنی استفاده شده است. در مطالعات بررسی شده معیار ها شامل وارد زیر است:
مداخله انجام شده باید توسط یک نرم افزار کامپیوتری ارزیابی شود.
در مطالعات حداقل یک نفر عقب مانده ذهنی با بهره هوشی کمتر از 70 شرکت کرده باشد.
در مطالعات باید حداقل یک متغیر وابسته به مهارت های زندگی روزانه وجود داشته باشد.
مطالعات زیادی در زمینه آموزش مهارت های زندگی به افراد ناتوانی ذهنی وجود دارد که به دلایل زیر فقط 11 مطالعه آن در این قسمت بررسی شده است.
به دلیل تغییر زیاد در توانایی ها و تنوع برنامه های کامپیوتری در دو دهه گذشته مطالعات قبل از 1990 بررسی نشده است.
مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان تقویت کننده یا ارائه آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی استفاده شده مورد بررسی قرار نگرفته است.
برنامه های کامپیوتری که فقط اجازه حداقل ورودی و کنترل را می دهند مانند ویدیویی، DVD بررسی نشده است.
خلاصهای از مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان عامل مداخله گر برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوانی ذهنی استفاده شده است، به شرح زیر است.
در سال 2006 Ayres و همکارانش نرم افزار Project shop را برای آموزش خرید وسایل از خاوربار فروشی با استفاده از استراتژی دلار بعدیرا ارائه نموده اند. برنامه با یک دانش آموز شروع می شود که فروشنده از اومی خواهد مبلغی تصادفی بین 0.01 تا 9.99 را به فروشنده پرداخت کند. فروشنده تا 5 ثانیه برای او صبر می کند. برنامه بازخورد اصلاحی و توصیفی ارائه می کند. شرکت کنندگان در این تحقیق سه زن و یک مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه کار ترکیبی بوداست. سه نفر از چهار نفر مهارت یک دلار اضافه تر را یادگرفتن و به طور موفقیت آمیز در محیط طبیعی تعمیم دادن ]14[.
در سال 2009 Ayres و همکارانش نرم افزار I can !Daily living and community skill را برای آموزش چیدن میز، فراهم کردن سوپ و ساندویچ ارائه نمودند. این برنامه یک ساختار مرحله به مرحله برای هر یک از مهارت ها دارد که به صورت تصویر سه بعدی ویدیویی است. در ادامه ویدیو اگر دانش آموز نتواند پاسخ صحیح را بعد از 10 ثانیه بدهد یک اعلان ظاهر می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفرمرد و یک زن اوتیسم بوده اند. نتیجه کار مثبت بوده است، هر سه دانش آموز مهارت مورد نظر را یاد گرفتن و در محیط طبیعی تعمیم دادن ]15[.
در سال 2010 Ayres و Cihak نرم افزار I can !Daily living and community skill را برای آموزش چیدن میز، آماده کردن سوپ و ساندویچ به افراد ناتوان ذهنی توسعه دادند. روش کار به این صورت بوده است که آموزگار یک توضیح خلاصه ای از برنامه کامپیوتری فراهم کرده بعد از دانش آموز خواسته می شود که هدفن را روی گوش خود قرار داده و برنامه را دنبال کند، برنامه یک مدل ویدیویی از مهارت مورد هدف را ارئه می دهد، بعد از مشاهده ویدیو، شرکت کننده با برقراری تعامل با برنامه مهارت را تمرین می کنند، بعد از جلسه کار با کامپیوتر، مهارت در محیط طبیعی اجرا می شود. شرکت گنندگان در این تحقیق دومرد و یک زن کم توان هوشی بوده اند. نتیجه برنامه مثبت بوده است. هر سه مهارت برای هر سه شرکت کننده افزایش داشته است. این مهارت ها برای یک و دو روز ماندگار بوده است. بعد از گشت 6 یا12 هفته مهارت شرکت کنندگان کاهش یافته و بعد از تکرار برنامه مهارت خود را دوباره بدست آوردن ]16[.
در سال 2003 Davies و همکارنش نرم افزار ATM SIM را برای آموزش نحوه استفاده از دستگاه ATM به افراد ناتوان ذهنی ارئه نمودند. در این برنامه یک ATM شبیه سازی شده واعلان های صوتی و بصری فراهم کرده است. شرکت کنندگان توسط یک دستور عمل مرحله به مرحله برای استفاده از ATM و بازخورد های فراهم شده راهنمایی می شود. عملکرد ATM شبیه سازی شده به دو صورت همراه با صدا و بدون صدا می باشد. بعد دانش آموز به استفاده از ATM واقعی ارجاع داده می شود.شرکت کنندگان در این تحقیق پنچ مردو چهار زن ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه مثبت بوده است. این برنامه باعث افزایش سطح مهارت استفاده از ATM در جامعه برای همه شرکت کنندگان شده است ]17[.
در سال 2008 Hansen و Morgan نرم افزار Project shop را برای آموزش مهارت خرید از خواربار فروشی ارائه نمودند. این نرم افزار شامل مدل سازی ویدیویی از جلسه تمرین محاوره ای است. جلسه تمرین محاوری ای شامل 5 مرحله ترتیبی برای خرید می باشد. شرکت کننده با کلیک کردن روی تصاویر در هر مرحله جواب مناسب را می دهد. بازخورد شنیداری برای جلسه های تمرین محاوره ای فراهم شده است بعد از ماهر شدن شرکت کنندگان آن ها را به جامعه ارجاع می دهند. شرکت کنندگان سه مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه کار مثبت بوده است. هر سه شرکت کننده مهارت خرید از خواربار فروشی را فرا گرفتن وبه خواربار فروشی های دیگر تعمیم دادن. این مهارت 30 روز باقی مانده است ]18[.
در سال 2004 Hutcherson و همکارانش نرم افزار Project shop را برای آموزش مهارت انتخاب مواد از خواربار فروشی به افراد ناتوان ذهنی ارئه نمودند. روش کار به این صورت است که برنامه تصویر اجناس موجود در قفسه های خواربار فروشی را نمایش می دهد و به شرکت کننده اعلان می کند که اجناس نشان داده شده در صفحه را به اجناس موجود در قفسه وصل کند. شرکت کنندگان در این تحقیق سه نفر زن ناتوان ذهنی و یک نفرمرد اوتیسم بوده است. نتیجه مثبت بوده است. مهارت مورد هدف برای تمام شرکت کنندگان افزایش یافته است ]19[.
در سال 2006 Machling و Cronin بوسیله نرم افزار HyperStudio 4.0 یک فرایند برای آموزش سفارش دادند در رستوران فست فود طراحی کردند. این برنامه کامپیوتری شامل ویدیو ضبط شده، تصویر، صدای ضبط شده برای شبیه سازی سفارش در رستوران فست فود می باشد. دراین برنامه به دانش آموز یک بخش از ویدیویی که در آن یک فرد بزرگ سال وارد رستوران شده و در ادامه سوالات متداول را از صندوق دار می پرسد و سفارش می دهد نشان داده می شود. هر مرحله توسط تصاویر و صدای ضبط شده ارائه می شود. دانش آموز بوسیله دستگاه تولید کننده گفتار پاسخ خود را می دهد.شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن دارای سندرون دون، ناتوان ذهنی شدید و میانه می باشند. نتیجه ترکیبی بوده است، دو نفر از سه شرکت کننده سفارش دادن بوسیله دستگاه تولید گفتار را به سرعت یاد گرفتن. یک شرکت کننده دیگر نیاز به آموزش بیشتر داشته است تمام شرکت کنندگان بین 50% تا 100% پاسخ صحیح دادن ]20[.
در سال 2003 Mechling و Gast با استفاده از نرم افزار HyperStudio 3.1 و Apple video Player یک برنامه برای آموزش مهارت انتخاب اشیا در خواربار فروشی ارائه نمودند. این برنامه شامل چهار نشانه چیده شده به صورت افقی و لیستی از مواد خواربار فروشی در پایین صفحه است. دانش آموزان نشانه های چیده شده که مشابه با لیست اجناس است را انتخاب می کند، وقتی که اجناس انتخاب شدن از لیست حذف می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن ناتوان ذهنی متوسط و خفیف می باشد. نتیجه کار مثبت بوده است. توانایی وصل کردن کلمات موجود در لیست به نشانه های چیده شده در تمام شرکت کنندگان افزایش یافته است. تمام شرکت کنندگان مهارت را به خواربار فروشی جدید تعمیم دادن ]21[.
در سال 2003 Mechling و همکارانش با استفاده از نرم افزار HyperStudio 4.0 و Touch Window یک برنامه برای آموزش مهارت استفاده از دبیت کارت برای خرید را ارائه نمودند. این برنامه شامل مدل ویدیویی است که وظایف را نمایش می دهد. برنامه ویدیویی بوسیله تصاویری از ماشین دبیت کارت واعلان های بصری به دانش آموزان طریقه کامل کردن تراکنش در صفحه کامپیوتر را یاد می دهند. اگر دانش آموز پاسخ صحیح را ظرف 3 ثانیه بوسیله لمس کردن مکان مناسب در صحفه نمایش بدهد برنامه به مرحله بعدی می رود، بعد از پاسخ اشتباه اعلان ویدیویی اجرا می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن ناتوان ذهنی بوده است. نتیجه مثبت بوده است و هر سه شرکت کننده نحوی عملکر اکثریت مراحل را یاد گرفته اند، مهارت را به محیط طبیعی تعمیم دادن شده است ]22[.
در سال 2002 Mechling و همکارانش یک برنامه برای آموزش مهارت خواندن نشانه ها در راهرو و روی اجناس خواربار فروشی ارائه نمودند. این برنامه شامل قسمت های ویدیویی وتصاویر ساکن از سراسر مغازه در راهروها و نزدیک اجناس می باشد. برای انجام عملیات شرکت کننده برچسب ها را با لمس، صفحه لمسی انتخاب می کنند. آموزش شامل مجموعه ای زنجیره ای از مراحل است. شرکت کنندگان در این تحقیق سه زن و یک مرد ناتوان ذهنی متوسط می باشند. نتیجه مثبت بوده است و هر چهار شرکت کننده مهارت را یاد گرفته اند و به محیط طبیعی تعمیم داده اند ]23[.
در سال 2010 Mechling و O'Brien با استفاده از پاورپونت و Windows movie maker برنامه ای برای آموزش مهارت استفاده از اتوبوس عمومی به افراد ناتوان ذهنی ارائه نموده است. برنامه با یک تصویر از مقصد و صدای ضبط شده که از مسیر می گوید شروع می شود. برنامه یک ویدیو از مسیر اتوبوس، تصویری از راهنما و صدای ضبط شده که راهنما را توضیح می دهد ارائه می کند. بعد از تماشای ویدیو برنامه تمرین آموزش را ارائه می دهد. در جریان تمرین شرکت کننده توسط صفحه لمسی جواب را انتخاب می کند. شرکت کنندگان دو زن و یک مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه ترکیبی بوده است.هر سه شرکت کننده دکمه request to stop”" را به درستی در جریان جلسه فشار دادن. هرچند فقط 2 نفر از سه نفر شرکت کننده توانستن مهارت را به محیط طبیعی تعمیم دهند ]24[.
در تحقیقاتی که بررسی شد، بطور متوسط 42 نفر شرکت کردند، از بین این آن ها تقریبا 57% مرد و 43% زن بوده اند. سن شرکت کنندگان بین 7.7 تا 58 سال بوده و تمامی آنها دارای عقب ماندگی متوسط بوده اند. به طور خلاصه سخت افزارها و نرم افزارهای استفاده شده در مطالعات به صورت زیر دسته بندی شده اند.
1-1-2 سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعاتدر 6 مطالعه از موس و trackball برای ورود داده استفاده شده ]14-20[.
ضمنا در سه مطالعه از صفحات لمسی نیز استفاده شده ]21-23[.
و در یک تحقیق از دستگاه تولید و بازشناسی گفتاراستفاده شده است ]24[.
1-2-2 نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات در 6 مطالعه از نرم افزار های خاص برای آموزش طراحی شده اند و در بقیه از ابزار عمومی در دسترس استفاده شده است.
در 3 مطالعه از برنامه project stop استفاده شده است.
در 2 مصالعه از برنامه I can !Daily living & community skill استفاده شده است.
در یک مطالعه از برنامه ATM Sim استفاده شده است.
در 5 مطالعه هم از ابزار تجاری در دسترس مانند Hyper Studio و پاورپوینت و Windows Movie Maker استفاده شده است.
3-1-2 مهارت های آموزش داده شده
خرید از خواربار فروشی
آماده کردن غذا
استفاده از ATM
استفاده از کارت دبیت
سفارش در رستوران
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی
4-1-2 مشکلات موجود در این مطالعاتتعداد افراد شرکت کنند در این مطالعات کم بوده است
نرم افزار های خاص که برای افراد کم توان هوشی طراحی شده از نظر تجاری در دسترس نیست.
نرم افزار ها طراحی شده توسط ابزار عمومی، در بازار موجود هستند، اما در این نرم افزار ها موفقیت بیشتر وابسته به کیفیت ارائه و دانش ارائه دهنده است تا خود نرم افزار.
عدم دسترسی به نرم افزار های CBI به صورت تجاری مانع بالقوه برای پذیرش و استفاده از CBI توسط پزشکان و معلمین است.
یک نگرانی استفاده از CBI قابلیت تعمیم مهارت از محیط کامپیوتر به محیط طبیعی است. می توان از وسایل پویا و قابل حمل مانند کامپیوتر دستی برای آموزش در محیط طبیعی برای کاهش نگرانی مربوط به تعمیم می توان استفاده کرد ]3[.
2-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی با مروری بر ادبیات گذشته مشاهده می شود چهار جزء ابتدایی در برنامه آموزشی پول وجود دارد شامل: ارزش پول، جمع کردن پول، انتخاب پول(انتخاب گروهی از پول ها برای رسیدن به ارزش مشخص)، بهروری در انتخاب پول(انتخاب پول کمتر برای بدست آوردن ارزش مشخص)]5[.
27 مطالعه آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی را بررسی کردیم، در این مطالعات مهارت های پولی شامل 5 نوع مهارت به شرح زیر می باشد.
دانستن اینکه چقدر پول دارید(computation)
دانستن چگونگی بدست آوردن پولbanking))
دانستن اینکه چقدر پول می توانی خرج کنی (budgeting)
دانستن اینکه چقدر از پول را خرید کردند (purchasing)
دانستن اینکه چطور از پول برای به دست آوردن پول بیشتر باید استفاده کنی (saving)
از بین این 27 مطالعه بیشتر آنها بر روی آموزش خرید (51%) تمرکز کردن و تعداد کمی از مطالعات روی چگونه بدست آوردن پول(11%) و یک مطالعه روی اینکه چقدر از پول خود را خرج کردی تمرکز کرده است و دو مطالعه هم روی چگونگی ذخیره کردن پول تمرکز کردن. برای آموزش مهارت های پولی نقطه شروع مناسب آموزش خرید می باشد زیرا باعث ایجاد ارتباطات طبیعی می شود ]7[. خلاصه ای از این تحقیقات در جدول 1 آمده است.
جدول SEQ جدول * ARABIC 1:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنیمطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
Aeschlemen &
Schladenhauffen
]25[ تعداد=4
سن=17-18
=IQ27-35 ناتوان ذهنی شدید محل=کلاس، مغازه ندارد شمارش تا 1$ آموزش حفظی، مثال ازگروه غذایی، اجرای نقش، آموزش در محیط طبیعی آموزش حفظی تاثیر ناچیز داشته، امتیاز بعد از اجرای نقش افزایش داشته بیشتر اجزای مهارت دارای تعمیم کم در 2 محیط جدید داشتن
Alcatara
]27[ تعداد=3، سن=8.9
IQ=گذارش نشده، اوتیسم ،کم توان هوشی خفیف، محل= سه مدرسه گذارش نشده دادن پول اجناس از قبل انتخاب شده به فروشنده نوار دیداری از بسته آموزشی نوار دیداری و آموزش در محیط طبیعی بدست امده است. افزایش سطح مهارت در سومیم مغازه تمرین نشده
Broakove & Cuvo
]28[ تعداد=14
سن= میانگین 15، IQ=46، محل= خانه ،مدرسه شمارش 1 یا 5 تا 100 گفتن نام و ارزش سکه ها شمارش سکه ها جابجا کردن هنگام شمارش ، جابجا نکردن جابجا کردن نیاز به تمرین و زمان آموزش کم دارد تعمیم کم برای هر یک از فرایند ها
Colyer & Collins
]29[ تعداد=4، سن=12
IQ=40-60، کم توان هوشی میانه و خفیف، محل= کلاس، 9 مغازه، دفتر معلم توانایی تشخیص بین پول5$ و 10$ و توانایی شمارش تا 15 شمردن اسکناس 1$،معادل 5$ و10$، به همراه بازخورد سیستم دارای کمترین اعلان وباز خورد یاد دهنده برای آموزش استراتژی دولار بعدی 3 نفر از 4 شرکت کننده مهار شدن 3 نفر از4 شرکت کننده به صورت درست از استراتژی دولار بعدی در جریان جلسه بررسی استفاده کردن
Cuvo
و همکارانش
]30[ تعداد=20، سن= 17-35
IQ= گذارش نشده
کم تون هوشی میانه محل=کلاس استفاده از ماشین حساب برای جمع و تفریق، شخصی سازی سیستم آموزش پس انداز کردن، پرداخت صورت حساب، توانایی مرتب کردن پول استفاده از کتاب کار تجمیعی، کتاب کار پراکنده هر دو روش بهبود بخش بوده . گذارش نشده
مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
Cuvo
و همکارانش
]31[ تعداد=3، سن=13-17
IQ= 45-56
ناتوان ذهنی خفیف، مکان= آموزشگاه دانستن نام، ارزش و جمع 5 سکه، تساوی از ترکیب و ارزش قیمت نشانه ها مبادله با استفاده از سکه ها آموزش کلاس مورد هدف با مدلسازی تقریبا اجرای ماهرانه درجه مختلف تعمیم
Denny &Test
]32[ تعداد=3، سن=17
IQ= 39=72
ناتوان ذهنی میانه و خفیف، مکان= کتابخانه و مغازه گذارش نشده استفاده از استراتژی دلار بعدی مهارت یکی بیشتر ،تبدیل"cents-pile" شرکت کنندگان در مهارت یکی بیشتر مهار شدن تمام شرکت کنندگان پول را شمارش کردن و خرید انجام دادن
Sandknop,
و همکارانش
]33[ تعداد=4
سن=14-18
IQ=40-45
ناتوان ذهنی خفیف/ شدید
مکان=کلاس، مغازه تشخیص اعداد 1- 10، انتخاب اجناس، استفاده از ماشین حساب، استفاده از استراتژی یک دلار بعدی انتخاب جنس با کمترین قیمت با استفاده از تطبیق شماره خط ثابت کردن زمان معطلی فرایند (0تا5 ثانیه)، تقویت نشانه ها همه دانش آموزان مهارت ها را کسب کردن تعمیم مهارت از کلاس به مغازه به درستی
Schloss
و همکارانش
]34[ تعداد=1
سن=16
IQ=32
ناتوان ذهنی شدید
مکان= سالن بازی بولینگ توانایی دنبال کردن راهنمایی کلامی استفاده از 1$ برای پرداخت بازی و انتظار برای باقی مانده پول آموزش ترتیبی و اصولی، خطای سیستمایک، تصحیح فرایند مهارت را با 6 هفته آموزش به سرعت یاد گرفتن تعمیم مهارت
Schloss
و همکارانش
]31[ تعداد=6
سن=14-17
IQ=32-52
ناتوان ذهنی خفیف
مکان=کلاس،مغازه تشخیص اعداد بین 0 تا 5،
نشان دادن همبستگی 1:1
1-5،نوشتن وجمع و تفریق خرید بوسیله استراتژی دلار بعدی و" کارت های پول" اموزش از طریق همسالان برای استفاده از استراتژی دلار بعدی همه دانش اموزان در استراتژی دلار بعدی ماهر شدن تعمیم مهارت برای خرید در تنضیمات شخصی شده
Shafer
و همکارانش
]35[ تعداد=1
سن=25
IQ=46
سندروم دان
مکان=خانه، بانک توانایی تمایز قائل شدن بین اعداد انجام مهارت بدست آوردن پول اعلان صوتی، شبیه سازی ماشین بانک، 5تمرین برای آموزش شرکت کنندگان در تمام مهارت های آموز داده شده مهار شدن آموزش تعمیم مهارت به محیط طبیعی
مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
Frank & Macfarland
]36[ تعداد=43
سن=9
IQ=72
کم توان هوشی میانه محل=کلاس تست مهارت های مورد نیاز شمارش و شناسایی سکه ها آموزش تقابل یک به یک در شمارش سکه ها آموزش تقابل یک به یک در گروه بزرگ تر جواب به گروه های تمرین شده بهتر از گروه های تمرین نشده
Frank &Wacker
]37[ تعداد=4
سن=11-13
IQ=58-70
ناتوان ذهنی متوسط
محل=کلاس گذارش نشده شمارش سکه ها با استفاده از کارت های حاوی شماره برای خرید استفاده از کارت های متناظر با سکه ها برای خرید مهارت همه سکه ها را کسب کردن شرکت کنندگان مهارت را به دیگر سکه ها تعمیم دادن
Frederick
و همکارانش
]38[ تعداد=2
سن=18-20
IQ=36-40
کم توان هوشی خفیف
مکان=کتابخانه،2 تا مغازه وصل کردن 4 شماره نوشته شده روی کارت یا اعداد در ماشین حساب به تصویر پول ها، پیدا کردن برچسب قیمت استفاده از ماشین حساب برای خرید زمان معطلی پیش رونده، ارزیابی عمومی در موقعیت های و اجناس تمرین نشده هر سه شرکت کننده به سرعت در هر سه عملیات ماهر شدن خرید کردن را از محیط تمرین شده به محیط تمرین نشده تعمیم دادن
Gardill &Browder
]39[ تعداد=3
سن=12-13
IQ=45-57
محل =کلاس، کافیتریا، مغازه و رستوران دانستن مبادله تبدیل پول برای خرید اجناس در رستوران انتخاب بین 3 دسته پول برای خرید فروی 1-جور کردن نمونه
2-استفاده از زمان معطلی
3-تمرین مثال هر سه شرکت کننده تسلط پیدا کردن روی هر سه کلاس دو نفر از سه شرکت کننده مهارت را در جامعه تعمیم دادن و سومین شرکت کننده به صورت جزئی تعمیم داده است
Gaule
و همکارانش
]40[ تعداد=3
سن=17-20
IQ=33-36
ناتوان ذهنی خفیف
محل=کلاس، مغازه دانستن نام ،ارزش سکه ها و توانایی شمارش تا 15 استفاده از نظریه تطبیق برای خرید جناس از خواربار فورشی هر مرحله از خطا دارای کمترین اعلان تصحیح روش کار است هر سه شرکت کننده مهارت را کسب کردن هر سه شرکت کننده مهارت را به مغازه تعمیم دادن
Haring
وهمکارانش
]41[ تعداد=3
سن=20
IQ=گذارش نشده
اوتیسم
مکان=3مدرسه، انجمن گذارش نشده مبادله پول برای خرید کمترین اعلان، نوار ویدیو شامل سوال دو نفر از شرکت کنندگان به سرعت در دادن جواب پیشرفت کردن، نفر سوم بعد از
گذشت 2 هفته پیشرفت کرد. تعمیم به 3 مغازه جدید
مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
LaCampagne
&Cipani
]42[ تعداد=4
سن=24-35
IQ=58=78
کم تون ذهنی متوسط
مکان=کلاس توانایی نوشتن چک به تفضیل نوشتن چک زنجیره ترتیبی، روش وظایف جزئی تقریبا تمام شرکت کنندگان جواب بدون اشتباه داشتن تعمیم به صورت حساب های دیگر و داشتن خطای کم در محیط
Llorente &
Gaffan
]43[ تعداد=5
سن=30-58
IQ= گذارش نشده
ناتوان ذهنی شدید، میانه، خفیف
مکان=اتاق خواب، محیط مسکونی توانایی شمردن، خواندن اعداد و دادن پول بیشتر از تقاضا شناسایی نوع سکه ها و قضاوت در مورد ارزش اعتباری انها تشخیص نام و ارزش پول با استفاده از بازخورد درست، با مثال و بدون مثال همه شرکت کنندگان بعد از آموزش نام، ارزش سکه های مورد هدف را شناسایی کردن تعمیم مهارت به سکه های تمرین نشده
Marholin
و همکارانش
]44[ تعداد=4
سن= 39-63
IQ=25-33
مکان=اتوبوس، مرکز خرید گذارش نشده خرید اجناس و پرداخت پول اعلان، مدل، بازخورد تمرین وتکرار رفتار
هر سه شرکت کننده ماهر شده در خرید از رستوران تعمیم مهارت خرید از رستوران به دیگر رستورانها
Matson
]45[ تعداد=20
سن=24-48
IQ=گذارش نشده
کم توان هوشی متوسط
مکان=2مغازه، کلاس داشتن تحصیلات پایه و مهارت خرید دادن پول اضافه به صندوق دار و گرفتن بقیه آن آموزش در محیط طبیعی، خود ارزیابی، بازخورد، تقویت اجتماعی آموزش مهارت ها را بهبود بخشیده تعمیم مهارت به دیگر مغازه ها
Matson &Long
]46[ تعداد=3
سن=32-53
IQ=53-69
کم تان هوشی متوسط و خفیف
مکان= کلاس و2مغازه مهارت کمک به خود، شمارش تا 100، شمارش پول، خواندن قیمت و کلمه استفاده از ماشین حساب برای خرید و دادن یک دلار بیشتر به صندوق دار آموزش خرید، استفاده از ماشین حساب، بازخورد، خود ارزیابی افزایش مهارت تمام شرکت کنندگان تعمیم مهارت به دیگر مغازه ها
McDonnell
]47[ تعداد=4
سن=16-18
IQ=10-34
کم توان هوشی شدید
مکان=رستوران و مغازه گذارش نشده خرید تنقلات کمتر از 1$ زمان معطلی ثابت افزایش اعلان ها با مهار شدن در خرید زمان تاخیر کاهش یافته گذارش نشده
مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
McDonnell
&Ferguson
]48[ تعداد=6
سن=11-14
IQ=43=54
ناتوان ذهنی خفیف و شدید
مکان=کلاس،6 رستوران توانایی شناسایی اعداد بین 0-9و شمارش تا 10 استفاده از استراتژی دلار بعدی برای خرید در رستوران آموزش در محیط طبیعی یا آموزش در محیط شبیه سازی شده از محیط طبیعی هر دو استراتژی عمومیت داشتن هر دو استراتژی به 3 رستوران دیگر تعمیم پیدا کردن
McDonnell
&Ferguson
]49[ تعداد=4
سن=15-19
IQ=39-48
ناتوان ذهنی خفیف
مکان=2 بانک توانایی ترکیب سکه ها و پول ها برای بدست اوردن ارزش کمتر از 20$ نقد کردن چک، استفاده از ماشین تحویل دار خودکار کاهش اعلان ها و زمان معطلی کاهش اعلان ها اثر بیشتری روی عملکرد داشته تا کاهش زمان معطلی گذارش نشده
McDonnell
و همکاران
]50[ تعداد=4
سن=16-19
IQ=36-50
ناتوان ذهنی خفیف و شدید
مکان=کلاس،6 مغازه غذا توانایی شمارش از 1 تا 10 و تشخیص اعدادبین 0-9 خرید کردن با استفاده از استراتژی دلار بعدی 1-اجرای نقش بوسیله کارتها
2- اجرای نقش بوسله اسلاید
3-اجرای نقش بوسله اسلاید و آموزش در مغازه اموزش اسلاید و اموزش در محیط طبیعی باعث بهوبد عملکرد دانش آموزان و خطای کمتر شده است ترکیب اسلاید ها و استراتژی آموزش در محیط طبیعی باعث بهبود عملکرد در مغازه های دیگر شده
McDonnell &
Laughlin
]51[ تعداد=4
سن=26-43
IQ=گذارش نشده
مکان=مغازه و رستوران توانایی استفاده از عبارات ساده خرید دو قلم جنس از مغازه یا رستوران اموزش زنجیره ای کسب توانایی گذارش نشده
Nietupski
و همکاران
]52[ تعداد=4
سن=7-10
IQ=44-51
ناتوان ذهنی متوسط
مکان=2مدرسه ومرکز خرید توانایی تمایز قائل شده، نام، ارزش و برچسب سکه ها تا شماره 100 استفاده از کارت ها برای اعلان تصویری برای استفاده از وندینگ ماشین برای خرید استفاده از سکه های کارتی، وصل کردن قیمت صحیح، گذاشتن تبدیل درست روی کارت سکه همه دانش آموزان مهارت استفاده از وندینگ ماشین را یاد گرفتن کاهش ناچیز عملکرد وظایف هر مرحله
Nietupski,
و همکارانش
]53[ تعداد=16
سن=14-21
IQ=32-57
کم توان هوشی خفیف و شدید
مکان=اداره و مغازه تشخیص نام، ارزش سکه ها و شمارش پنی تا 17ونام اعداد0تا9 استفاده از ماشین حساب برای خرید و کارت های تصویری برای محاسبه مالیات مربی از کمترین اعلان ها را فراهم می کند شرکت کنندگان 1 تا 4 مهارت را کسب کردن تعمیم به تمام مغازه ها ،تمرین اصلاحی کم
در بیشتر مطالعات از ترکیب کلاس درس آموزش استثنایی با آموزش مبتنی بر تعامل در جامعه استفاده کردن(74%). از رهنمود متنوع برای آموزش استفاده شده است. تقریبا در 30 % از مطالعات از رهنمود های دائمی که به طور اساسی و مناسب ایجاد شده اند استفاده کرده اند. رهنمود ها استفاده شده عبارت است از:
یکی از این رهنمود ها استفاده از ماشین حساب است.
رهنمود دیگر استفاده از تطبیق شماره خط ها است که اجازه مقایسه قمیت کالا ها را میدهد برای انتخاب کالا با قیمت کمتر
رهنمود دیگر استفاده از کارت های تطابق سکه مناسب برای یک وندینگ ماشین است.
استراتژی بعدی برای آسان کردن آموزش مهارت پول استفاده از استراتژی دلاری بعدی یا استراتژی یکی بیشتر است. در این استراتژی شرکت کنندگان یاد می گیرند که چگونه قیمت کالا را رند کنند.
در بعضی از تحقیقات برای آموزش مهارت های پول در فعالیت های اجتماعی از نوار ویدویی و اسلاید های آموزشی که محیط خرید را شبیه سازی می کنند، استفاده کرده اند.
یکی دیگر از روش های آموزشی پول استفاده از تصویر سکه و اسکناس ها و مقایسه آن ها است. در گسترش این متدWunderlich روش وصل کردن نمونه ها را برای آموزش تمایز بین پنج سکه های امریکایی ایجاد کرد.
در سال 1975 Bellamy به افراد بالغ ناتوان ذهنی مهارت شمارش پول را آموزش داد. در این روش با مهارت شمارش طوطی وار اعداد شروع می شود و به شناسایی سکه ها وشمارش سکه ها ختم می شود.
چالش اصلی در این مطالعات تعداد کم شرکت کنندگان است. در بیشتر این مطالعات تعداد شرکت کنندگان کمتر از 6 نفر بوده است. چالش دیگر وابسته بودن این استراتژی ها به مربی که این آموزش را به کودکان ناتوان ذهنی می دهد است، تمام روش های گفته شده بالا مربی محور می باشد و یادگیری مستقل بدون نیاز به مربی را فراهم نمی کنند و این باعث محدود شدن زمان یادگیری به مدرسه می شود.
3-2 جمع بندی در این فصل تحقیقات پیشین در زمینه آموزش مهارت پولی و روش CBI برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی بررسی شده است. چالش اصلی در این مطالعات تعداد کم شرکت کنندگان می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته CBI روش موثری برای آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی می باشد. در این تحقیق روش های گفته شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی با هم ترکیب شده و تحت نرم افزار برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی در فصل بعد ارائه شده است.
فصل سوم
روش پیشنهادی
در این فصل مدل ارائه شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی را توضیح خواهیم داد. و آن را روی جمعیت آماری خود بررسی خواهیم کرد.
1-3 شرکت کنندگان 20 دانش آموز ناتوان ذهنی در این تست شرکت کرده اند. مهارت اولیه مورد نیاز برای شرکت کنندگان در این تحقیق داشتن مهارت بر روی ریاضیات پایه می باشد. مهارت ریاضیات پایه شامل :
شمارش طوطی وار اعداد
تشخیص اعداد
ترتیب اعداد
شناختن یک واحد بیشتر
جمع اعداد
هر چه دانش آموز مهارت بیشتری بر روی ریاضیات پایه داشته باشد، مدت زمان آموزش وی کمتر بوده است و نتیجه بهتری را از آموزش گرفته می شود. شرکت کنندگان شامل 15 دختر و 5 پسر ناتوان ذهنی می باشند با دامنه هوشی بین 50 تا 70 می باشد، بهره هوشی شرکت کنندگان طبق برآورد واحد سنجش آموزش و پرورش استثنایی استان فارس بدست آمده است. پنج نفر از دختران در مقطع سوم راهنمایی، پنج نفر در مقطع دوم راهنمایی و پنج نفر دیگر در مقطع ششم ابتدایی تحصیل می کنند. پنج پسر شرکت کننده در مقطع ششم ابتدایی تحصیل می کنند. تصاویری از دانش آموزان در شکل 1 نمایش داده شده است.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 1:تصاویری از شرکت کنندگان در تحقیق2-3 اهداف هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی مبتنی بر کامپوتر برای آموزش مهارت استفاده از پول برای خرید به دانش آموزان ناتوان ذهنی می باشد. که به هدف های فرعی به شرح زیر تقسیم می شود.
تبدیل ریال به تومان
شناسایی پول ها و ارزش آن ها
شمارش پول های دارای ارزش یکسان
ترکیب پول ها با ارزش مختلف
خرید کالا و گرفتن باقی مانده پول
3-3 مکان و امکانات لازم
مدل ارائه شده تحت نرم افزار آموزش مهارت های پولی در مدرسه راهنمایی و ابتدایی گلشن، بر روی بیست نفر از دانش آموزان ناتوان ذهنی این مدرسه تست شد است . برای این تست، چند دستگاه کامپیوتر دارای ویندوز XP به بالا مورد نیاز می باشد. که مدرسه، آنها را در اختیار دانش آموزان قرار داده است. همچنین برنامه در اختیار دانش آموزانی که در منزل به کامپیوتر دسترسی داشتند، قرار داده شد تا در منزل از آن برای آموزش سریع تر و بهتر استفاده کنند.
4-3 شیوه آموزش تحقیقات صورت گرفته تا کنون برای آموزش مهارت های پولی به کودکان ناتوان ذهنی بر روی واحد پولی دلار بوده است. برای آموزش پول به کودکان ایرانی روش های گفته شده را با پول ایرانی تطبیق داد شد. برای اینکه آموزش داده شده مداوم و دارای اثر بخشی بیشتر باشد، روش های آموزش موجود با هم ترکیب شده است و روش جدیدی برای پول ایرانی ایجاد شده است. آموزشی که در مدارس استثنایی به کودکان داده می شود، به علت زمان کم و عدم همکاری والدین در تکرار و تمرین آموزش داده شده، پایدار نبوده است و عملاً کودکان مهارت استفاده از پول را پیدا نمی کنند. با طراحی نرم افزار مبتنی بر مدل ارائه شده در این تحقیق، امکان تکرار وتمرین، مهارت و شبیه سازی آن برای کودکان فراهم شده است. دانش آموزان می توانند چه در مدرسه و چه در خانه مهارت مورد نظر را تمرین کنند. همین طور که در بیشتر آموزش های پول به کودکان ناتوان ذهنی فرض شده است، آن ها بر ریاضیات پایه تسلط دارند، این نرم افزار برای کودکان ناتوان ذهنی طراحی شده است، که بر ریاضیات پایه تسلط دارند. مدل ارائه شده به صورت مرحله به مرحله طراحی شده است، پس از اتمام هر مرحله نرم افزار به صورت خودکار وارد مرحله بعد می شود. در شکل 2 مراحل آن نشان داده شده است.
شناسایی انواع پول ها
تبدیل ریال به تومان

ارزش پول

خرید کالا

ترکیب اعداد

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 3: صفحه ورود کابر1-3-4 مراحل آموزش
مرحله اول آموزش تبدیل ریال به تومان و بعد از آن تمرین تبدیل ریال به تومان می باشد. در شکل 4 نمونه ای از این آموزش را مشاهده می کنید.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 5: تمرین شناسایی پولمرحله سوم آموزش و تمرین ارزش پول می باشد. شکل 6 نمونه از این آموزش را نشان می دهد.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 6:آموزش ارزش پولمرحله چهارم تمرین خرید کالا می باشد. شکل 7 نمونه ای از این تمرین را نشان می دهد.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 8:جمع پول های دارای ارزش یکسانمرحله ششم آموزش و ترکیب اعداد 100 و 1000 می باشد. شکل 9نمونه ای از این آموزش را نشان می دهد.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 11: تست گرفته شده از شرکت کنندگان در این نمودارها محور y ها پنج مهارت های ارزیابی شده نشان می دهد و محور X تعداد جواب صحیح دانش آموز به سوالات مربوط به هر مهارت در تست اولیه و تست پایانی می باشد.
نمودار های 1 الی 5 مربوط به دانش آموز دختر ناتوان ذهنی پایه سوم راهنمایی می باشد.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 1: نمودار مهارت های پولی برای فرزانه صفری با IQ=53 قبل و بعد از کار با نرم افزار
فرزانه دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 2 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه یزدان مهرIQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار

فاطمه به دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 3 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه ماندگار IQ=65 قبل و بعد از کار با نرم افزار

فاطمه دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 4 : نمودار مهارت های پولی برای ریحانه حیاتی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار

ریحانه دارای مهارت اولیه نبوده است. بعد از کار با این نرم افزار مهارت تبدیل ریال به تومان و مهارت شناسایی پول ها را کاملا بدست آورده است. ولی به خاطر ضعف وی در ریاضیات سه مهارت دیگر را به صورت کامل بدست نیاورده است. ولی رشد خوبی در آن ها داشته.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 5 : نمودار مهارت های پولی برای سرور افشاری IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار

با وجود اینکه سرور دارای IQ=50 می باشد به دلیل داشتن پایه ریاضی خوب و کار با نرم افزار در منزل مهارت های را به صورت کامل کسب کرده است.
نمودار های 6 الی 10 مربوط به دانس آموز دختر ناتوان ذهنی پایه دوم راهنمایی می باشد.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 6 : نمودار مهارت های پولی برای نجمه محمدیIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار

مهارت های اولیه نجمه در سطح خوبی قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزاردر مدت زمان کمی این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 7 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار

زینب دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. دیگر مهارت وی در سطح پایین بوده است که بعد از آموزش به حد خوبی رسیده است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 8 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار

مهارت های اولیه زینب در سطح متوسط قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزار این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 9 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار

مهارت های اولیه فاطمه بسیار کم بوده است. بعد از کار با این نرم افزار مهارت تبدیل ریال به تومان و مهارت شناسایی پول ها را کاملا بدست آورده است. ولی به خاطر ضعف وی در ریاضیات سه مهارت دیگر را به صورت کامل بدست نیاورده است. ولی رشد خوبی در آن ها داشته و با تمرین بیشتر می تواند مهارت ها را به صورت کامل کسب کند.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 10: نمودار مهارت های پولی برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار

پریا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار های 11-3 الی 15-3 مربوط به دانش آموز دختر ناتوان ذهنی پایه ششم ابتدایی می باشد.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 11: نمودار مهارت های پولی برای نجمه رحمانیان IQ=51 قبل و بعد از کار با نرم افزار

نجمه دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است، این به خاطر ضعف وی در ریاضیات پایه می باشد.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 12: نمودار مهارت های پولی برای غزل پایدار IQ=62 قبل و بعد از کار با نرم افزار

مهارت های اولیه غزل در سطح خوبی قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزاردر مدت زمان کمی این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است. این به خاطر بهره هوشی و میزان تسلط وی بر ریاضیات می باشد.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 13: نمودار مهارت های پولی برای زهرا ایمانی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار

پژوهش

دسته‌بندی نشده

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.